Детската градина в Брезник с 1 373 лева преизпълнение на приходите от такси

Преизпълнение на приходите от таксите за детската градина отчитат от Община Брезник. Това е станало ясно след като е бил извършен финансов анализ на приходите в Целодневна детска градина “Брезица” към 31 октомври 2018 година.

На редовно заседание през следващата седмица Общинският съвет в Брезник ще разглежда докладна записка, свързана с бюджета на Общината и средствата, които тя насочва към детското заведение през текущата година, става ясно от сайта на общинската администрация. В началото на бюджетната година са планирани приходи от таксата в размер на 19 000 лева. Събраните такси по отчета за касовото изпълнение към 31 октомври 2018 година са в размер на 17 627 лева.

Прогнозата за очакваното събиране на приходи от таксата за детска градина за месеците ноември и декември е по 2 187 лева на месец или общо 4 374 лева. В тази връзка Общински съвет-Брезник ще трябва да вземе решение дали да извърши промени в предназначението на 3000 лева от бюджета. Остатъкът от планираните средства от таксите за детска градина ще е в размер на 1 373 лева.

На предстоящото си заседание местният минипарламент ще разглежда промяна на индикативния разчет за средствата за сметките от Европейския съюз за 2018 година, приемане на Годишен план за ползване на дървесина на Община Брезник за 2019 година, както и други теми, свързани с общината и жителите и.

Заседанието ще се проведе на 22 ноември (четвъртък) от 10:30 часа в малкия салон на народно читалище “Просвещение-1870” в град Брезник. Вижте проекта за дневен ред на сесията:

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. Докладна записка относно промяна по бюджета на Община Брезник за 2018г на ДГ “Брезица” град Брезник

2. Докладна записка относно промяна на индикативния разчет за средствата за сметките от ЕС за 2018г

3. Докладна записка относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ стопанска година 2018-2019/ на свободни имоти – пасища, мери и ливади от ОПФ по реда на чл. 37и ал. 13 от ЗСПЗЗ

4. Докладна записка относно промяна начина на трайно ползване от “нива” в “ливада” или “пасище” на имоти в землището на с.Муртинци

5. Докладна записка относно приемане на Годишен план за ползване на дървесина на Община Брезник за 2019г

6. Докладна записка относно актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г и решение за обявяване на публичен търг за отдаване под наем на обекти – находящи се в сгради публична или частна общинска собственост.

7. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на гр. Брезник, Община Брезник с цел възстановяването й на наследниците на Добри Петров Джурджов

8. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Непразненци , Община Брезник с цел възстановяването й на наследниците на Георги Стефанов Попниколов

9. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Ноевци , Община Брезник с цел възстановяването й на наследниците на Ангел Василев Гигов

10. Други

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Виолета Младенова/

Виж също...

Loading...