Над 50 пожара с 1 загинал и 5-ма ранени са гасили огнеборците в област Перник през изминалия зимен сезон

През отоплителния есенно-зимен сезон, от 1 октомври 2017 година до 30 април 2018 година, оперативните части на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”-Перник са гасили 315 пожара, които са със 126 по-малко от предходния отоплителен сезон. От тях 97 са с нанесени материални щети и 218 – без нанесени материални щети, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция МВР-Перник.

Възникналите пожари за периода от 1 октомври 2017 година до 1 април 2018 година, причините за които могат да бъдат свързани с есенно-зимния отоплителен сезон (неправилна експлоатация на отоплителни и нагревателни уреди и строителна неизправност – необезопасени комини) са 53 броя с 1 загинал и 5-ма пострадали (с 18 броя по-малко в сравнение с предходния отоплителен сезон, които са 71 с 2-ма загинали и 3-ма пострадали). През последните години се запазва еднакъв броя на загиналите и пострадали граждани при пожари, които са основно хора от уязвимите групи от населението, като загиналите през последните два сезона са възрастни и трудноподвижни.

Уязвимите групи от населението – възрастните, трудноподвижните и самотноживеещи хора, както и малките деца, попадат по-често в ситуация на риск от пожари, отколкото останалата част от населението. Помогнете им да се евакуират от мястото на възникналата опасност.
Обикновено през отоплителните сезони почти половината от пожарите в жилищни сгради са причинени от запалването на сажди в коминните тела, поради което обръщаме особено внимание на отопляващите се на твърдо гориво да почистят комините на жилищата си от налепи и сажди.

За намаляване на риска от пожари, както всяка година преди започване на отоплителния сезон, така и тази година, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”-Перник апелира за спазване на правилата за пожарна безопасност, като отново ги напомня:

Не използвайте нестандартни и саморъчно направени отоплителни уреди!

Укрепете добре всички отоплителни уреди, поради опасността от обръщане. Последното е особено важно и за безопасността на Вашите близки, ако те са трудноподвижни, възрастни или болни хора!

Упражнявайте постоянен надзор над децата. Никога не ги оставайте сами при работещи отоплителни уреди! Никога не ги заключвайте!

Наблюдавайте работещите отоплителни уреди!

В близост до отоплителните уреди никога не оставяйте горими предмети.

Не използвайте отоплителните уреди за сушене на дрехи.

Изисквайте от търговците при покупка на отоплителни уреди, да ви бъде предоставена съответната инструкция на български език.

Не претоварвайте електрическата инсталация и не подсилвайте електрическите предпазители.

При напускане на дома или офиса още веднъж се убедете, че сте изключили уредите.

Уредите под напрежение или включени към електрическата мрежа, при пожар не могат да бъдат гасени или охлаждани с вода. Това може да стане само след изключване на електрическия ток от централното електрическо табло или от етажното такова. Има опасност от токов удар с фатални последици.

При използването на отоплителни уреди на твърдо гориво, задължително ги поставете на негорима подложка и стабилно укрепете димоотводните тръби (кюнците).

Проверявайте изправността на комините в сградата и не допускайте използването на комини с открити фуги към помещенията и подпокривните пространства. Почиствайте ги периодично (в зависимост от интензивността на ползване, но не по-малко от един път годишно) от налепи и сажди – не използвайте леснозапалими течности и материали като нафта, бензин, гума, нафталин и други. Преминаването на комините през горими междуетажни конструкции, както и през таваните трябва да е специално защитено с негорими материали. Комините трябва да са измазани отвън и отвътре– проверявайте ги и ако мазилката е напукана или паднала, я възстановете.

Не разпалвайте печките с леснозапалими течности (бензин, нафта и други).
Пепелта и сгурията изхвърляйте на пожарообезопасени места.

Винаги след ползване на печка на твърдо гориво, тя трябва да се угаси докрай. Опасно е така нареченото непълно горене или тлеене на дървесината, при което се отделя силно токсичният продукт на горенето, въглероден окис. Той не се усеща, но може да доведе до задушаване.

Спазвайте правилата за съхраняване на горивата. Това трябва да става в специално устроени места, като се избягва непосредствената близост с помещенията за живеене. Пристроените към къщите навеси трябва да са с негоримо покритие до плътни негорими стени. При наличие на влага въглищата могат да се самозапалят. Въглищата складирайте най-много до 2 метра височина на отделни купчини.

Отопляваните с газови печки помещения задължително трябва да са с постоянна естествена вентилация.

Недопустимо е устройването и съхранението на газови бутилки в бани и спални, в помещения под кота нула (мазета, шахти и други), в близост до печки, радиатори и каквито и да е източници на топлина, както и на места с пряко слънчево нагряване, в гаражи, общи тавани и стълбища.

С цел установяване на течове на газ, към пропан-бутана се добавя вещество със специфична миризма. В случай, че я усетите, веднага затворете вентилите и започнете проветряване на помещението. Пропан-бутанът е по-тежък от въздуха и се наслагва в ниските части на помещението, поради което проветряването трябва да се извърши и за най-ниските точки. В случай на теч над допустимата концентрация, при източник на запалване с минимална мощност, може да се възпроизведе взрив. Ако е тъмно, не палете лампата и не ползвайте открити огнеизточници – запалки, свещи и други. По най-бързия начин изключете електричеството.

Проверката за изтичане на газ в никакъв случай не извършвайте чрез поднасяне на открит огън към съмнителното място. Това можете да извършите чрез сапунен разтвор на мястото на евентуалното изтичане.

Профилактиката, която трябва да бъде извършвана, задължително е посочена в инструкциите на производителя на съответния газов уред.

При възникване на пожар, първото действие на всеки трябва да е подаване на сигнал на телефон 112, след което може да се пристъпи към гасене на пожара с подръчни средства, но не с риск за живота. Организирайте евакуацията на застрашените от пожара хора и ценно имущество.

Виж също...

Loading...