Държавата отпуска общо 4 764 лева на Общините Брезник и Трън за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати

Общо 4 764 лева допълнителни трансфери ще постъпят по бюджетите на Общините Брезник и Трън за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда през учебната 2017/2018 година на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа, научи Zapadno.com.

Допълнителните средства се отпускат от Министерски съвет с постановление от 16 ноември тази година. Трансферите се осигурят за сметка на намаляване на утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Училищно образование“, по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 година. Постановлението вече е сила, тъй като е обнародвано в “Държавен вестник”.

Община Брезник ще получи общо 2 685 лева. Определените средства за директори на общински училища, центрове за специална образователна подкрепа по член 50, алинея 1, точка 5 от Законa за предучилищно и училищното образование, центрове за подкрепа за личностно развитие по член 49, алинея 3 и 4 от Закона за предучилищно и училищното образование, оценявани съгласно член 27, алинея 4, точка 1 от Наредба № 4 за нормиране и заплащане на труда са 1 685 лева. Останалите 1 000 лева са за директори на детски градини и на центрове за подкрепа за личностно развитие, оценявани съгласно член 27, алинея 4, точка 4 от Наредба № 4 за нормиране и заплащане на труда.

Общо 2 079 лева пък ще получи Община Трън по бюджета си. Определените средства за директори на общински училища, центрове за специална образователна подкрепа по член 50, алинея 1, точка 5 от Законa за предучилищно и училищното образование, центрове за подкрепа за личностно развитие по член 49, алинея 3 и 4 от Закона за предучилищно и училищното образование, оценявани съгласно член 27, алинея 4, точка 1 от Наредба № 4 за нормиране и заплащане на труда са 1 079 лева. Другите 1 000 лева от допълнителния трансфер са за директори на детски градини и на центрове за подкрепа за личностно развитие, оценявани съгласно член 27, алинея 4, точка 4 от Наредба № 4 за нормиране и заплащане на труда.

Виж също...

Loading...