Подпомагат земеделски стопани с 1,5 милиона лева за инвестиции в изграждането на мини мандри

Европейската комисия одобри схема за държавна помощ „Помощ за инвестиции за изграждане на мини мандри“. Целта е да бъдат подпомогнати собственици или наематели на животновъдни ферми, които са регистрирани земеделски стопани. Кандидатите трябва да произвеждат качествени хранителни животински продукти, отговарящи на изискванията на Наредба № 26 от 14 октомври 2010 година за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход, съобщиха от пресцентъра на Министерство на земеделието, храните и горите.

Схемата ще стартира в началото на 2019 година и ще продължи до края на 2020 година, или до изчерпване на финансовия ресурс. Заявленията за кандидатстване ще се приемат до един месец преди изтичане на срока за прилагане на схемата. Бюджетът на помощта е в размер 1,5 милиона лева. Той се определя ежегодно с решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ и се разпределя до изчерпването му за съответната година по реда на кандидатстване. Максималният интензитет на помощта е до 50 % от приемливите разходи за един инвестиционен проект на един бенефициент, но не повече от 60 000 лева. Този интензитет е допустим на основание на член 17(9)(в) от Регламент (ЕС) 702/2014.

Допустимите инвестиции по схемата ще бъдат за изграждане на обект за преработка и/или обработка на сурово мляко с необходимото оборудване (мини мандри) или закупуването на временен обект за търговия на дребно на млечни продукти, (включително закупуване на необходимото оборудване), в който се обработва и/или преработва сурово мляко, съгласно Наредба № 26 от 14 октомври 2010 година за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход.

Виж също...

Loading...