Институции в област Перник насочват усилията си към специализирано обучение и деца със специални потребности

Областният управител, заедно с образователни и социални институции, направиха междинна оценка на Областната стратегия за личностно развитие на децата и учениците, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация-Перник.

Работна среща под председателството на областния управител Ирена Соколова, извърши междинна оценка на Областната стратегия за личностно развитие на децата и учениците. На нея отделните общини направиха отчет по изпълнението и. Участниците в срещата – представители на общините, на Регионалното управление по образованието, на Регионалната здравна инспекция, на Регионалната дирекция “Социално подпомагане” и на Регионаления център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, уточниха, че освен на системата от училища в област Перник, в стратегията е обърнато внимание и на социалните услуги, тъй като те подпомагат личностното развитие на деца от различни рискови групи.

Общините от областта ни работят активно в пълноценната социализация на деца и ученици със специални образователни потребности, деца в риск, такива с изявени дарби и с хронични заболявания. Реализират се и множество извънкласни дейности в различни институции – клубове, читалища и други организации, в чиито приоритети са подкрепа на детското и младежко развитие извън училище, които насърчават неформалното и гражданското образование на подрастващите. Така те ангажират свободното им време и осмислят ежедневието им чрез предоставянето на допълнителни знания, умения и чрез насърчаване на личностно развитие с различни форми на публична изява.

От направения анализ бяха изведени препоръки за разработването на областната стратегия за следващия двугодишен период. Експертите насочиха вниманието към необходимостта стратегическият документ да съдържа и мерки за съвместната работа с родителите. Обърнато бе внимание на нуждата от познаване и работа с нови програми и продукти за активности сред младото поколение, както и към фокусирано въздействие за премахване на всички форми за изолация в образователния процес. Зададената мярка в новия стратегически документ ще бъде насочена към специализирано обучение и супервизия за учителите работещи в класове с деца със специални образователни потребности.

Снимка: Областна администрация-Перник

Виж също...

Loading...