Внедриха нова електронна услуга за всички органи на държавната власт, съдебната система и местната власт

От началото на месец декември Национална агенция за приходите внедри на нова електронна услуга с контролиран достъп за електронно предявяване на актове, с които е установено публично вземане, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Услугата е предназначена за всички органи на държавна власт, включително на съдебната система и органите на местната власт, които със свои актове установяват публични държавни и общински вземания. В тази връзка са утвърдени Правила за електронно предявяване на актове (изпълнителни основания), с които е установено публично вземане. За осъществяване на достъп до електронната услуга е необходимо всеки взискател да представи на изпълнителния директор на Национална агенция за приходите заявление за ползване на електронната услуга (по образец), ведно със списък на определените служител/и за администратори на електронната услуга (по образец), освен в предвидените в Правилата изключения.

От момента на присъединяване на съответния взискател към електронната услуга Национална агенция за приходите ще преустанови приемането на изпълнителни основания по други канали извън електронната услуга (на хартиен носител, чрез Системата за електронен обмен на съобщения, по имейл и така нататък). В тази връзка, в подходящ срок, преди подаване на заявлението, публичният взискател следва да се обърне към лицата за контакт от Централно управление на Национална агенция за приходите, с оглед уточняване на актуални данни за структурата, вида на вземанията и актовете на съответния взискател, както и на организацията за бъдещото взаимодействие чрез електронната услуга.

Крайният срок за присъединяване на публичните взискатели, които към настоящия момент предявяват публичните си вземания – за събиране в Национална агенция за приходите към електронната услуга, е 31 март 2019 година.

Виж също...

Loading...