Участие и членство на Община Брезник в Софийски туристически район ще гласува Общинският съвет

Общински съвет-Брезник ще проведе редовно заседание през следващата седмица. В проекта за дневен ред са заложени 13 точки, съобщават от местния мини парламент.

Общинските съветници ще разглеждат участието и членството на Община Брезник в организация за управление на Софийски туристически район. В състава на Софийски туристически район са включени 23 общини, сред които Брезник и Трън. Туристическите райони, на които се разделя страната са с цел формиране на регионални туристически продукти и осъществяване на регионален маркетинг и реклама. Обособеното райониране е утвърдено от Министерство на туризма, става ясно от докладната към Общински съвет-Брезник, която кметът Васил Узунов е входирал.

На провелата се вчера сесия на Общински съвет-Трън също беше разглеждана темата с участието и членството на Община Трън в Софийски туристически район. Общинските съветници на Трън приеха включването в туристическия район.

На предстоящото си заседание Общински съвет-Брезник ще разглежда още: кандидатстване с проект за финансиране по проект “Красива България” с проектно предложение “Преустройство с промяна на предназначението и пристройка към част от средно училище “Васил Левски”; допълнение и изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци; приемане на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на селскостопански животни, червени калифорнийско червеи, охлюви и пчелни семейства на територията на община Брезник. Съветниците ще решават и по други точки в дневния ред, който може да разгледате по-долу.

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Докладна записка относно допълнение и изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци

2. Докладна записка относно Допълнение и изменение на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ

3. Докладна записка относно приемане на Наредба за придобиване, претежаване и отглеждане на селскостопански животни, червени калифорнийско червеи /ЧКЧ/, охлюви и пчелни семейства на територията на Община Брезник

4. Докладна записка относно актуализация на Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Брезник с период на действие 2018-2020г, неразделна част от Общинска програма за опазване на околната среда с период на действие 2018-2020г

5. Докладна записка относно кандидатстване с проект за финансиране по проект “Красива България” с проектно предложение “Преустройство с промяна на предназначението и пристройка към част от СУ “Васил Левски” гр.Брезник, ПИ 06286.501.426 гр.Брезник, Община Брезник.

6. Докладна записка относно участие и членство на Община Брезник в организация за управление на Софийски туристически район

7. Докладна записка относно предоставяне под наем за една стопанска година на имоти – полски пътища, общинска собственост, включени в заповедите по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ по землища

8. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Арзан, с цел възстановяването й на наследниците на Владимир и Йосиф Модеви Белеви

9. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Долни Романци, с цел възстановяването й на наследниците на Ефросимка Зарчева Войнова

10. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Режанци, с цел възстановяването й на наследниците на Андон Стефанов Фильов

11. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Садовик, с цел възстановяването й на наследниците на Андон Стефанов Фильов

12. Докладна записка относно отпускане на еднократна финансова помощ на Карамфила Иванова Асенова

13. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Виолета Младенова/

Виж също...

Loading...