Нова месечна финансова помощ от началото на 2019 година за хората с увреждания, която ще достига до над 600 хиляди души

От 1 януари 2019 година всички хора с трайни увреждания, които са над 18 години, ще имат право на нов вид месечна финансова подкрепа. Помощта е регламентирана в новия Закон за хората с увреждания, обнародван в брой 105 на “Държавен вестник” от 18 декември 2018 година, и ще замени досега изплащаните на лицата добавки за социална интеграция, както и социалната пенсия за инвалидност, когато същата се изплаща към друг вид пенсия, съобщиха от пресцентъра на Националния осигурителен институт.

Размерът на финансовата подкрепа ще зависи от степента на увреждане и ще се определя и актуализира спрямо линията на бедност в България, определена с постановление на Министерския съвет за съответната година. За 2019 година линията на бедност в България е 348 лева. Месечната финансова подкрепа ще се изплаща от Агенцията за социално подпомагане до края на месеца, следващ месеца, за който се полага, по избрания от лицата начин – чрез пощенските клонове или по банков път. Очакванията са, че тя ще се получава от над 600 000 души – с около 100 000 повече в сравнение с тези, които към момента получават добавки за социална интеграция.

За хората със степен на увреждане от 50 до 70,99 % месечната финансова подкрепа ще е 7 % от линията на бедност или 24 лева и 36 стотинки за 2019 година. За хората със степен на увреждане от 71 до 90 % нейният размер ще е 15 % от линията на бедност или 52 лева и 20 стотинки. За хората със степен на увреждане над 90 % финансовата подкрепа ще е 25 % от линията на бедност или 87 лева. За хората с над 90 % степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест новата помощ ще е равна на 30 % от линията на бедност или 104 лева и 40 стотинки. Най-висок размер на финансова подкрепа ще получават хората с над 90 % степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност. За тази група новият вид месечна помощ през 2019 година ще е 57 % от линията на бедност, което прави 198 лева и 36 стотинки.

Предвидената в Закона за хората с увреждания трансформация на социалните пенсии за инвалидност, изплащани към друг вид пенсия от Националния осигурителен институт в размер на 25 на сто, в месечна финансова подкрепа, ще засегне около 336 хиляди пенсионери. Считано от 1 януари 2019 година, този вид пенсии ще бъдат служебно прекратени от Националния осигурителен институт, след което институтът ще изпрати на всеки засегнат пенсионер писмено разпореждане с размера на пенсията, която остава дължима. Прекратените по този ред пенсии стават част от новата месечна финансова подкрепа, която от 2019 година ще се плаща от Агенцията за социално подпомагане, като размерът и не може да бъде по-нисък от размера на прекратената социална пенсия.

Прекратяването не засяга социалните пенсии за инвалидност, които се изплащат като самостоятелна пенсия на лицата. Хората, които към момента получават месечна добавка за социална интеграция, ще получават новата финансова подкрепа, без да е необходимо да подават нови заявления в дирекция „Социално подпомагане“.

Лицата, които са получавали прекратената от 1 януари 2019 година социална пенсия за инвалидност, изплащана към друг вид пенсия, но не получават месечна добавка за социална интеграция, ще трябва да подадат заявление в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия си адрес не по-късно от 31 март 2019 година, за да им бъде отпусната новата месечна финансова подкрепа, считано от 1 януари 2019 година.
Заявление-декларация в дирекция „Социално подпомагане“по настоящ адрес трябва да подадат и лицата, които получават месечна добавка за социална интеграция за наем на общинско жилище, тъй като от 1 януари 2019 година сумата ще се отпуска под формата на целева помощ и ще се превежда директно на Общините.

Повече информация, свързана с предстоящите промени, гражданите могат да получат в дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящ адрес, пощенските клонове и териториалните поделения на Националния осигурителен институт, съобразно тяхната компетентност.

И тези предстоящи празници ще бъдат по-интересни и забавни с новините от общините Брезник и Трън, които може да научите първо от страниците на Zapadno.com.

Виж също...

Loading...