Използването на интернет от домакинствата в област Перник се е увеличило над четири пъти за последните 9 години

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационно-комуникационните технологии в домакинствата и от лицата през 2018 година показват, че 67.7 % от домакинствата в област Перник имат достъп до интернет в домовете си, при средно за страната 72.1 %, като е отбелязан спад от 0.2 процентни пункта спрямо предходната година, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

За деветгодишен период използването на информационно-комуникационните технологии в област Перник става все по-масово – относителният дял на домакинствата с достъп до интернет се е увеличил над четири пъти.

Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет в област Перник и средно за страната за периода 2010 – 2018 година

По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет през 2018 година област Перник се нарежда на 19-то място в страната. Най-голям е относителният дял на домакинствата с достъп до интернет в област Кърджали – 84.4 % и София-столица – 81.9 %, а най-малък в област София – 51.3 %.

През текущата година 74.0 % от населението в област Перник на възраст между 16 и 74 навършени години използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Запазва се тенденцията на растеж в регулярното използване на интернет от лицата, като в сравнение с предходната година е отбелязан ръст от 16.3 процентни пункта.

През 2018 година 77.9 % от мъжете и 70.2 % от жените в област Перник използват интернет ежедневно или поне веднъж седмично. Както при мъжете, така и при жените този дял е по-висок от средния за страната по пол, съответно с – 13.0 и 7.8 процентни пункта.

Значителни са различията при редовно използващите интернет в област Перник по степени на завършено образование – докато 90.5 % от лицата с висше образование използват редовно глобалната мрежа, то едва 56.1 % от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които тя предоставя. Редовно използващите интернет със средно образование са 73.0 %.

Относителен дял на лицата, регулярно използващи интернет по образование в област Перник за 2017 и 2018 година

Резултатите показват, че през 2018 година относителният дял на лицата в областта, използващи глобалната мрежа за взаимодействие с органите да държавната администрация, е 16.5 %, при средно за страната 22.2 %. По този показател област Перник е на 18-то място в станата. Най-висок е относителният дял на лицата, използващи глобалната мрежа за взаимодействие с органите да държавната администрация в област Видин – 37.6 %, а най-нисък в област Разград – 3.6 %.

И тези предстоящи празници ще бъдат по-интересни и забавни с новините от общините Брезник и Трън, които може да научите първо от страниците на Zapadno.com.

Виж също...

Loading...