Вече се приемат заявления за отпускане на месечна помощ за дете без право на наследствена пенсия, която тази година е 115 лева

Агенцията за социално подпомагане приема заявления-декларации за предоставяне на месечна помощ за дете без право на наследствена пенсия от починал родител по реда на член 8е от Закона за семейни помощи за деца. Заявленията  се подават в дирекциите „Социално подпомагане“ в цялата страна по настоящ адрес на лицето, съобщиха от пресцентъра на Агенция за социално подпомагане.

Помощта ще може да се получава с останалите видове помощи, предвидени в Закона за семейни помощи за деца, но не и заедно с персонална пенсия, отпусната за дете по член 92 от Кодекса за социално осигуряване. Отпуснатите до 31 декември 2018 година персонални пенсии на деца ще продължат да се изплащат в размерите, определени към тази дата по досегашния ред. Персоналната пенсия на дете, за което е отпусната новата месечна помощ, ще се прекратява поради отпаднало основание за получаването и.

Месечна помощ ще се предоставя независимо от доходите на семейството и детето, на другия родител или на настойника/попечителя, които отглеждат детето и живеят постоянно в страната.  Необходими условия за отпускане и са: детето да няма право на наследствена пенсия по член 82, алинея 1 от Кодекса за социално осигуряване; да не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на член 26 от Закона за закрила на детето; редовно да посещава подготвителните групи в детските градини или подготвителните групи в училищата за задължителна предучилищна подготовка на децата, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние; до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст; редовно да посещава училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние; да  има направени всички задължителни имунизации и профилактични прегледи съобразно възрастта и здравословното му състояние; да живее постоянно в страната.

Помощта ще се предоставя и на семействата на роднини и/или близки, при които е настанено дете по реда на член 26 от Закона за закрила на детето в случаите, когато семейството не получава месечна помощ за него по реда на същия закон. Размерът на помощта се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България, като не може да бъде по-малък от предходната година. За 2019 година нейният размер е 115 лева. Образецът на заявлението-декларация за отпускане на новата месечна помощ и необходимите документи за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на Агенция за социално подпомагане в раздел „Административни услуги“, подраздел „Административни услуги“.

Виж също...

Loading...