Втори транш от 35 милиона лева за преходна национална помощ ще получат българските животновъди

Общ финансов ресурс до 35 335 830 лева за изплащане на втори транш по Схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързани с производството и по Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози- майки, обвързани с производството за кампания 2018 година. Това утвърди на свое заседание Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“. Средствата по първата схема са до 19,238 милиона лева, а по втората – до 16,097 милиона лева, съобщиха от пресцентъра на Министерство на земеделието, храните и горите.

В края на октомври миналата година фонд „Земеделие“ преведе първия транш от 19 055 079 лева на 4855 животновъди, заявили Схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството. А през ноември беше изплатен първи транш от общо 15 707 738 лева на 7 595 животновъди, заявили Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството за кампания 2018 година.

Преходна национална помощ се отпуска само за секторите, за които са предоставяни национални доплащания през 2013 година, като максималният бюджет представлява намаляваща функция от одобрения от Европейската комисия бюджет за схемите за национални доплащания за 2013-та. През кампания 2018 година средствата за всяка от схемите за Преходна национална помощ може да достигне максимум 60 % от бюджета на съответната схема за национални доплащания през 2013 година.

Държавен фонд “Земеделие” утвърди 1 милион лева за стационарни и мобилни мандри

Управителният съвет на Държавен фонд “Земеделие” утвърди и ресурс от 1 милион лева за 2019 година по схемата за държавна помощ „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко”.  Схемата за така наречени минимандри беше нотифицирана пред Европейската комисия в края на 2018 година. Целта е да се подпомогнат малки и средни фермери и организации на производителите да преработват и реализират сами продукцията си на фермерските пазари и по този начин да увеличат доходите си. Кандидатите следва да са регистрирани съгласно Наредба № 26 за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход. Предстои да бъдат утвърдени указания по схемата, след което ще бъде отворен и прием за кандидатстване.

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ утвърди още финансов ресурс в размер на 150 000 лева за 2019 година по схема за държавна помощ „Инвестиции за изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско оборудване за земеделски стопани, осъществяващи директни доставки на малки количества суровини и храни от селскостопански животни”. Тя дава възможност за възстановяване на част от извършените разходи за закупуването на млекомати, построяването или приспособяване на съществуваща сграда или помещения за нуждите на обект за търговия на дребно, закупуването на хладилници, хладилни витрини и друго специфично търговско оборудване. Държавната помощ се прилага до 31 декември 2020 година.

От 4 февруари тръгват плащанията за пчеларите по помощта de minimis

От 4 февруари до 28 февруари ще бъдат изплатени средствата на пчеларите по държавната помощ de minimis, реши Управителният съвет на Държавен фонд “Земеделие”. Бюджетът на помощта е 3,5 милион лева. Приемът на заявления започна на 17 декември 2018 година, като той ще продължи до 15 януари 2019 година. Помощта е част от годишния разход за подхранване на пчелно семейство и се предоставя с цел компенсиране разходите за извършеното зазимяване, както и за справяне с последствията от неблагоприятните климатични условия, довели до ниски добиви на пчелен мед.

Общият размер на подпомагането за един земеделски стопанин не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро (29 337,45 лева) за период от три данъчни години (2016–2018 година). Размерът за подпомагане на пчелно семейство ще бъде определен след приема на заявления за кандидатстване по помощта. Подпомагат се пчелари, които притежават минимум 20 броя пчелни семейства и през 2018 година са реализирали качествен пчелен мед в съответствие със Закона за пчеларството и Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека. Помощта се предоставя на земеделски стопани, занимаващи се с първично производство на селскостопанска продукция – физически лица, еднолични търговци, юридически лица и кооперации, отглеждащи пчелни семейства, които са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 година.

Виж също...

Loading...