Прокуратурата води четири дела срещу Общинския съвет в Трън заради наредбите, които местната власт приема

Не една и две са новините от последните години, в които се съобщава за оспорвани от Прокуратурата актове на местната власт в Трън. Наредбите на Общинския съвет доста често се оказват извън законите на страната и само през месец януари Административния съд в Перник ще разглежда четири съдебни дела, в които държавата в лицето на Прокуратурата протестира срещу решения на Общината, научи Zapadno.com.

На сайта на съда е публикуван график на насрочените заседания за текущия месец, от който е видно, че Окръжна прокуратура-Перник ще се яви в съда четири пъти по дела, в които оспорва подзаконови нормативни актове на Общинския съвет в Трън.

От сайта на Община Трън обаче става ясно, че местната администрация бърза да промени наредбите си и е публикувала за обществени консултации промени в четири документа, с цел да се осигури съответствие с действащото законодателство в страната. Извън закон в момента са правилата за местните данъци и такси, за управление на общински пътища, за разполагане на търговски обекти и за управление на общинско имущество.

В мотивите си за промяната на наредба за местните данъци и такси се посочва, че през месец октомври 2018 година Окръжната прокуратура в Перник е изпратила протест срещу някои такси за услуги по гражданско състояние, които местните власти са предвидили, въпреки че държавните закони не допускат за тях да се събират пари от населението. Например, в официално съобщение на сайта на прокуратурата с дата 31 октомври 2018 година е обяснено, че Община Трън предвижда гражданите да заплащат такса в размер на 4 лева при промяна в актовете по гражданското състояние, въпреки че в Закона за местните данъци и такси изрично е указано, че такса за тази услуга не се дължи.

Подобен е случаят и с Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Трънската администрация е подготвила промени, които са качени на сайта на Общината и мотивите за промените са: „След подаден протест от Окръжна прокуратура – Перник, с който се атакува действащата към момента Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, е образувано административно дело № 437/2018г по описа на Административен съд гр. Перник, което налага предприемане на действия за приемане на нова Наредба при спазване на Закона за нормативните актове и Административно процесуалния кодекс.“

Със същите мотиви се променя и още един документ на Община Трън, който има нужда да се приведе в съответствие със законите на държавата. Това е Наредбата за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи.

Делата за последните две наредби са насрочени за 23 януари 2019 година и ще се гледат в съда в Перник. В момента тече 30-дневен срок на обществени консултации по наредбите, считано от датата на публикуването им – 17 януари. Насрочено е обществено обсъждане за 20 февруари 2019 година. От мотивите за промените обаче става ясно, че срокът за приемане на становища от обществото по двете наредби не е 30 дни, а само три работни дни – от 17 до 21 януари. Може би става въпрос за техническа грешка на трънската администрация, а може би се бърза преди съдебните дела на 23-ти.

На същата дата ще се гледа и дело за Наредба за управление на общинските пътища. Този документ се променя, защото миналата година по това време част от разпоредбите са отменени от съда, а след продаден протест от прокуратурата е образувано ново административно дело и това налага (според мотивите на администрацията) „предприемане на действия за приемане на нова наредба при спазване на закона“. Наредбата за управление на общинските пътища „ще бъде основен местен нормативен акт, с който се определят условията и редът за придобиване в собственост, управлението, ползването и изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на пътища от общинската пътна мрежа на Община Трън“. Протестът на прокуратурата е за нарушение на член 37, алинея 3 от Закона за нормативните актове, което означава, че Община Трън не е спазила изискването актовете на общинските съвети да се обнародват в печата или да се разгласяват по друг начин на територията на общината.

Виж също...

Loading...