Паметник на оперната и народна певица Гюрга Пинджурова ще бъде изграден в Трън

Паметник на оперната и народна певица от Трънско Гюрга Пинджурова ще бъде издигнат в Трън, научи Zapadno.com.

Проект за паметника ще бъде разглеждан на заседание на Общински съвет-Трън. Идеята е паметникът да бъде в родния на певицата град Трън и да бъде открит за традиционния празник в памет на Гюрга Пинджурова, който се провежда през месец май.

Общинските съветници на Трън ще разглеждат и други важни докладни, сред които приемане на бюджета на Общината за 2019 година, културния календар на трънското читалище за 2019 година, приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Трън и други. Заседанието ще се проведе на 31 януари (четвъртък) от 14:00 часа в заседателната зала на Община Трън, съобщават от Общинския съвет. Проектът за дневен ред на сесията може да видите по-долу:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

 1. Приемане на бюджета на Община Трън за 2019г.

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

2. Определяне на трудово възнаграждение на Кмет на кметство с.Филиповци и Кмет на кметство с.Туроковци.

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

 1. Отмяна на Наредба за определяне размера на местните данъци, приета с Решение № 5 от 30.01.2008г на Общински съвет Трън и приемане на нова Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Трън.

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

 1. Отмяна на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, приета с Решение № 4 от 30.01.2008г на Общински съвет Трън и приемане на нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

 1. Културен календар на НЧ,, Гюрга Пинджурова- 1895“- гр. Трън, община Трън за 2019 год.

                                                     Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

 1. Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Трън/2018-2020г./.

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

 1. Проект за паметник на оперната и народна певица Гюрга Пинджурова.

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

 1. Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВИК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ООД-Перник.

Внася Б.Харалампиев-Председател ОбС

 1. Допълване на Решение №6 от 31.01.2018г. на ОС Трън за одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура-„Реконструкция на довеждащ водопровод за гр.Трън от преходен резервоар до напорен резервоарV=2000m3”в землищата на с.Банкя и гр.Трън

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

 1. Одобряване на проект за изменение на урегулиран поземлен имот „Парк, мотел и спортен комплекс”, кв.14 по ПУП на с.Слишовци, общ.Трън и нова улица с осови точки 51-52

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

 1. Даване на съгласие за промяна на ПУП – План за регулация на с.Милославци, кв.21 в частта на УПИ I – 211, с което да се смени предназначението на УПИ I – 211 от индивидуално жилищно сроителство в УПИ I за „ Параклис“.

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

 1. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г. на Община Трън.

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

 1. Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление през 2018г.

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

 1.  Приемане на решение за предоставяне под наем на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост на община Трън, представляващ част от първи етаж на административната сграда на община Трън, находяща се в гр. Трън, пл. Вл. Тричков 1.

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

 1. Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в село Лева река и одобряване на продажната му цена.

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

 1. Прeкратяване на съсобственост в УПИ XXIV-114           в кв.12 в   по рег. план на с. Зелениград.

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

 1. Определяне на имоти с НТП пасища, мери и ливади за общо ползване и за индивидуално ползване за  община Трън  по реда на чл.37и , ал. 3 от ЗСПЗЗ и процедури по реда на чл. 37и, ал. 4-12 ЗСПЗЗ .

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

 1. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№12

                                                           Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

 1. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№13

                                                           Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

 1. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№14

                                                           Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

 1. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№15

                                                           Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

 1. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№16

                                                           Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

 1. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№17

                                                           Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

 1. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№18

                                                           Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

 1. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№19

                                                           Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

 1. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№331

                                                           Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

 1. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№332

                                                           Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

 1. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№333

                                                           Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

 1. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№334

                                                           Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

 1. Отчет за дейността на Общински съвет Трън и неговите комисии за периода 01.07.2018г. – 31.12.2018г.

Внася Б.Харалампиев-Председател ОбС

31.Питания.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Б.Харалампиев/

Виж също...

Loading...