Агенция по заетостта: 2018 година бележи исторически най-нисък брой на регистрираните безработни в страната

Изминалата 2018 година бележи исторически най-ниските стойности на броя регистрирани безработни в България. Административната статистика на Агенцията по заетостта показва, че средномесечният им брой през миналата година е бил 202 995 – с 33 757 по-малко в сравнение с 2017 година. Така средногодишната безработица през 2018 година се установява на равнище от 6,2 %, като спрямо предходната година коефициентът се е понижил с един процентен пункт, съобщиха от пресцентъра на Агенция по заетостта.  

Най-съществено е снижението в броя на продължително безработните. За година техният брой е намалял с 19 247 лица или с 26 %. Средномесечният им брой на годишна база за 2018 година е 65 074 лица, което е 32,1 % от средногодишния брой безработни през годината. Така средната продължителност на регистрацията в бюрата по труда намалява от 5,8 месеца през декември 2017 година на 4,8 месеца през декември 2018 година. В резултат на интензивната работа на екипите на Агенцията по заетостта по прилагане на активната политика през годината, повече хора с увреждания са потърсили посредническите услуги на бюрата по труда за достъп до трудовия пазар. На годишна база броят на регистрираните хора с увреждания е нараснал с 12,3 % от 12 878 лица в края на 2017 година на 14 460 в края на 2018 година. В същото време преходите в заетост при тази група са се увеличили с 2,2 пр.п. от 5,7 % през 2017 на 7,9 % през 2018 година.

През декември 2018 година броят на регистрираните безработни е 201 466. Равнището на безработица е 6.1 % – с 1 процентен пункт по-ниско в сравнение със същия месец на 2017 година. Спрямо ноември броят на безработните се е повишил с малко над 3 500 души. Лекият ръст е сезонно обусловен от понижената икономическа активност на бизнеса в края на годината.

Новорегистрираните лица през декември са 25 562, като от тях 1 036 са били неактивни, тоест не са били нито заети, нито учащи, и не са търсили работа. От началото на годината служителите от бюрата по труда са активирали 69 239 лица чрез организиране на трудови борси, информационни събития, срещи със завършващите образование на кариерните центрове, както и чрез работата на младежки, ромски и трудови медиатори и други. Освен към безработните, дейността на бюрата по труда е насочена също към заети, учащи и пенсионери. Като търсещи работа през месеца са били регистрирани 372 души от тези групи. През декември общо 15 322 лица са постъпили на работа, като 79.5 % от тях са устроени в реалната икономика.

В резултат от изпълнението на активните мерки за насърчаване на заетостта сред безработните, в субсидирана заетост са включени 3 139 лица: 3 069 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 43 – по програми и 27 по мерки за обучение и заетост. От началото на годината общо 16 119 безработни са включени в обучения за придобиване на нова квалификация и ключови компетентности, а завършилите успешно са 14 489.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през декември са 7 526, като 80.4 % от тях са в частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (31.0 %), търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети (15.2 %), хотелиерството и ресторантьорството (7.8 %), административните и спомагателните дейности (7.7 %), строителството (5.6 %), и други.

Най-търсените групи професии през месеца са: оператори на стационарни машини и съоръжения; продавачи; работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; стопански и административни техници и приложни специалисти; персонал, зает в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери и други); квалифицирани работници по производството на храни, облекло, дървени изделия и сродни; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; водачи на моторни превозни средства и подвижни съоръжения и други.

Виж също...

Loading...