Планирани са близо 3 милиарда лева за подпомагане в земеделието през 2019 година

Правителството утвърди годишните разчети за средствата от Европейския съюз за Държавен фонд „Земеделие“ за 2019 година. Планирани са общо 2,99 милиарда лева за финансиране на директните плащания на площ, пазарните мерки, Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство. От тях 2,69 милиарда лева са за сметка на Европейския съюз, а 300 милиона лева са от националния бюджет, съобщиха от правителствената информационна служба.

985,9 милиона лева са предвидени за развитие на селските райони. Основно плащанията ще се насочени по мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, мярка 6 „Развитие на стопанството и стопанската дейност“, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ и мярка 19 ЛИДЕР. По линия на директните плащания от Програмата за развитие на селските райони са заложени 274,6 милиона лева, които ще обхващат направленията агроекология и климат, биологично земеделие и Натура 2000.

1,554 милиарда лева са определени по схемата за единно плащане на площ, както и за обвързани с производството плащания за животни, плодове, зеленчуци и други. По Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 година са разчетени 38,8 милиона лева. 135,5 милиона лева са предвидени за пазарни мерки, включително за Националната програма по пчеларство, схема „Училищен плод“, схема „Училищно мляко“, Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор и други схеми.

Виж също...

Loading...