Прокуратурата отново атакува подзаконови нормативни актове, които Общински съвет-Трън е приел преди 10 години

Оспорване на Окръжна прокуратура-Перник срещу текстове в разпоредба, която е приета от Общински съвет-Трън е постъпило в Административен съд-Перник, съобщават от съдебната институция.

Оспорването на Окръжната прокуратура е срещу текстовете в разпоредбата на член 5, алинея 2, точка 1 в Глава втора, Раздел І „Условия и ред за установяване на жилищни нужди и картотекиране“ в частта относно „български“ и разпоредбата на член 44 в Глава седма „Наемни и продажни цени“ в частта относно „режийни разноски в размер на 2 % от Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на община Трън. Наредбата е приета с решение на Общински съвет-Трън от 18 юни 2008 година. По казусът е образувано административно дело в съда.

Виж също...

Loading...