Управителният съвет на ловно-рибарската организация в Трън ще се отчита за дейността си през 2018 година

Управителният съвет на Ловно-рибарско сдружение „Руй“-Трън свиква общо събрание на пълномощниците през месец март, научи Zapadno.com от обявление в “Държавен вестник”.

Общото събрание се свиква на основание член 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Събранието на пълномощниците ще се проведе на 29 март от 10 часа в ресторант-гостилницата на площад „Владо Тричков“ в град Трън.

1. Отчет за дейността на Управителния съвет на Ловно-рибарско сдружение „Руй“ за 2018 година;

2. Отчет на КК за 2018 година;

3. Приемане на програма за работа на сдружението през 2019 година;

4. Финансов отчет за 2018 година и бюджет за 2019 година;

5. Утвърждаване на сумата за членски внос за 2020 година;

6. Избор на делегати от събранието за общото събрание на Национално ловно рибарско сдружение – съюз на ловците и риболовците в България;

7. Разни.

При липса на кворум на основание член 27 от от Закона за юридическите лица с нестопанска цел събранието ще се проведе същия ден в 11 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Виж също...

Loading...