Работодатели от общините Брезник и Трън могат да се възползват от програми за насърчаване на заетостта

Работодателите от общините Перник, Радомир, Брезник, Трън, Земен и Ковачевци могат да се възползват от финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта, с които дирекция “Бюро по труда”-Перник разполага за февруари.

Мерките за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат обхващат безработни младежи до 29-годишна възраст, безработни лица с трайни увреждания и други групи хора, които търсят работа. Свободните средства за безработни лица до 29-годишна възраст (по член 36, алинея 1 от Закона за насърчаване на заетостта) възлизат на 5 019 лева. За безработни лица до 29-годишна възраст на непълно работно време (по член 36а от Закона за насърчаване на заетостта) свободните средства са 2 965 лева. Други 4 250 лева са свободните средства за чиракуване на безработни лица до 29 години с основно или по-ниско образование и без квалификация (по член 41а от Закона за насърчаване на заетостта) и осигуряване на суми за наставник (член 41а, алинея 4 от Закона за насърчаване на заетостта). Свободните средства за безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели – микропредприятия (по член 50 от Закона за насърчаване на заетостта) са 10 038 лева. Общо 3 593 лева пък са свободните средства за безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (по член 52, алинея 1 от Закона за насърчаване на заетостта). За безработни лица – самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (по член 53а от Закона за насърчаване на заетостта) свободните средства са 7 138 лева. Свободни средства в размер на 6 720 лева има за назначаване на безработни над 55-годишна възраст (по член 55а от Закона за насърчаване на заетостта).  От мерките за насърчаване на работодатели има още средства за следните групи безработни:

Продължително безработни лица (по член 55в от Закона за насърчаване на заетостта) – свободни средства – 8 443 лева;

За чиракуване (по член 55г от Закона за насърчаване на заетостта) и осигуряване на наставник (по член 55г алинея 4 от Закона за насърчаване на заетостта) – свободни средства – 4 397 лева;

Безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (по член 51, алинея 1 от Закона за насърчаване на заетостта) – свободни средства – 5 834 лева;
Безработни лица с трайни увреждания (по член 51, алинея 2 от Закона за насърчаване на заетостта) – свободни средства – 13 491 лева;

Свободни средства има и по програма за обучение и заетост на продължително безработни лица, която се субсидира с наемането на продължително безработни лица от:

Работодатели от частния сектор – 3 965 лева;

Държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини и читалища, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2) – свободни средства -11 728 лева;

По мерките, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 7 до 15 февруари, включително, уточняват от дирекция “Бюро по труда”-Перник.

Виж също...

Loading...