През 2018 година в Районен съд-Брезник са постъпили малко над 400 граждански дела, най-много са исковете по Семейния кодекс

Постъпилите в Районен съд-Брезник граждански дела за 2018 година са общо 409 броя заедно с останалите несвършени от предната година – 53 броя, делата за разглеждане от съдиите в съда са били общо 462 броя. Това става ясно от годишен доклад на Районния съд, който институцията оповести на сайта си.

От постъпилите през отчетната година 409 броя граждански дела са: 137 броя искове по Семейния кодекс, от които 14 броя са брачни дела (72 броя споразумения по член 50 от Семейния кодекс), 3 броя за издръжка, 2 броя дела за привременни мерки, 18 броя по Закон за закрила на детето – настанявания на деца, 5 броя  теглене на детски влог, 1 броя за смяна на име, 9 броя за родителски права, 13 броя отказ и приемане на наследство, 19 броя облигационни искове, 28 броя установителни искове, 1 брой вещен иск, 6 броя делби, 1 брой образувано дело за иск по Кодекса на труда, 3 броя по Закона за домашното насилие, има образувани 2 броя административни дела, 205 броя дела по реда на глава XXXVII от Гражданския процесуален кодекс (Заповедно производство), няма дела за обезпечение на бъдещ иск, 1 брой разпит по делегация. За сравнение постъпленията през предходните 3 години са както следва: за 2015 година – 399 броя, за 2016 година – 429 броя и за 2017 година – 504 броя. Анализът на граждански дела сочи, че най-голям дял от постъпленията имат дела по реда на глава XXXVII от Гражданския процесуален кодекс – 205 броя., следвани от исковете по Семейния кодекс – 137 броя, облигационни искове – 19 броя, други дела – 23 броя, делби – 6 броя, вещен иск – 1 брой и установителни искове – 28 броя.

Постъпленията в Районен съд-Брезник, сочат леко намаление на постъпленията сравнени с предходните години, като 2017 година е най –натоварената година, имайки предвид, че през отчетната 2018 година бяха само двама съдии по щат, но в дълги периоди от годината работеше само един от тях, поради продължителен болничен на съдия Хайдушки, след което в месец ноември съдия Николов беше командирован в Окръжен съд-Перник. На практика съдът функционира само с един съдия. Следва да се има предвид обстоятелството, че правната сложност значително се е повишила, което води до необходимост да се полагат много повече усилия за подготовка на делата и повишаване на знанията от съдиите. Гражданският процесуален кодекс влязъл в сила през 2008 година доведе до едно значително намаляване на отложените дела, като се ограничи и възможността процесът да бъде недобросъвестно протакан. Това обаче се случва след като бъде извършена процедурата по размяна на книжата, което в някои случаи е доста дълъг процес. Все още се срещат затруднения с призоваването на страните, които понякога са много на брой, а има случаи, в които вещи лица не изготвят заключението в срок, което също води до отлагане на делата.

Средната продължителност на разглежданите дела от първото редовно по делото съдебно заседание до постановяване на съдебния акт на първоинстационните граждански и гражданско – административни дела, съгласно статистическите отчети за работата на районния съд по граждански дела от общо свършените 396 броя първоинстанционни дела – в тримесечен срок са свършени 349 броя дела, което съставлява 88 %.

Виж също...

Loading...