Община Брезник ще кандидатства за европейско финансиране при грижата за възрастни хора и лица с увреждания

На заседанието на Общинския съвет на Брезник през месец януари беше разгледана докладна от кмета на Общината с предложение да се кандидатства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, предаде репортер на Zapadno.com.

С единодушие местният парламент е одобрил предложението и е възложил на кмета на Общината да изпълни процедурите, произтичащи от условията за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 година.

Един от приоритетите на европейското финансиране по програма „Развитие на човешките ресурси“ в периода 2014 – 2020 година е „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“. Община Брезник ще кандидатства по инвестиционен приоритет № 3 „Подобряване на достъпа до услуги, които са достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“ и по-конкретно по специфична цел „Намаляване броя на възрастните хора с увреждания, настанени в институции чрез предоставяне на социални и здравни услуги в общността, включително услуги за дългосрочна грижа“.

Общинският съвет е определил при предоставяне на здравно-социалните услуги в Брезник да не се събират такси от потребителите.

Виж също...

Loading...