По предложение на полицай увеличават санкциите за нарушаване на обществения ред в Трън

В Трън ще приемат нова Наредба № 1 за обществения ред на територията на общината. Проектът за новата Наредба е изготвен след протест от страна на Окръжна прокуратура-Перник, с който се атакува разпоредбата на член 3, алинея 3 от действащата към момента Наредба като незаконосъобразен. По протеста е образувано дело в Административен съд-Перник, съобщават от Община Трън на сайта си.

Причините, които налагат приемането на нова Наредба № 1 за обществения ред на територията на община Трън се основават на констатирана необходимост от цялостно актуализиране на действащата към момента Наредба. Същата е приета 2008 година и е изменяна и допълвана няколко пъти. Последната редакция е от 2015 година, но Окръжна прокуратура действащия в момента член 3, алинея 3, която гласи: „Промишлена, складова и шумна търговска дейност в жилищните сгради и комплекси се разрешава само след писмено съгласие на обитателите. Разрешението се издава от компетентните служби при Община Трън по установения ред.“

Друг интересен мотив за промяната в Наредбата е направено предложение от полицейски инспектор. На заседание на Общинската комисия по обществен ред и сигурност, което се е провело на 5 декември 2018 година е направено предложение от полицейски инспектор за актуализиране на наредбата в частта за предвидените санкции, като същите бъдат повишени.

В новия вид на Наредбата фигурират следните наказания при нарушаване на реда: 1. Обществено порицание; 2. На юридически лица и еднолични търговци се налага имуществена санкция от 200 лв. до 2000лв., а при повторно нарушение от 1000 до 5000лв.; 3. На физически лица се налагат глоби от 20 до 500 лв., а при повторно нарушение от 500 до 1000лв. При явно маловажни случаи на нарушения по тази наредба, упълномощените контролни органи могат да налагат на място наказание глоба от 10лв. срещу фиш.

С писмо от средата на месец януари тази година началникът на Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението”-Трън прави предложение за отстраняване на технически неточности в наредбата, както и да се допълнени, че контролни органи при прилагането на правилата могат да бъдат и оправомощени служители на Районната пожарна служба.

От Община Трън спазват и изискването да се приемат писмени предложения, възражения и становища по изготвения проект на Наредба № 1 за обществения ред на територията на общината в 30-дневен срок от оповестяването му. В мотивите си за промяната Община Трън посочва, че се очаква прилагането на новата Наредба да осигури защита на правата и интересите на гражданите и гостите на община Трън, да вмени задължения и отговорности на населението по поддържането и опазването на околната среда, обществения ред и чистота, както и да създаде условия за пълноценна почивка и спокойствие на всички граждани.

Виж също...

Loading...