Поставяне на паметна плоча по пътя за Ждрелото на река Ерма ще очаква одобрение от Общински съвет-Трън

Общински съвет-Трън ще проведе второ редовно заседание за 2019 година. Сесията е насрочена за края на месец февруари, а проектът за дневен ред е съставен от 17 докладни, съобщават от Общинския съвет.

Сред точките, които местните общински съветници ще разглеждат е даване на съгласие за поставяне на паметна плоча на героите участвали в създаването на революционната организация „Въртоп”. Инициативата е на ВМРО е и одобрена от страна на кмета на Община Трън. Чрез паметната плоча ВМРО поставя началото на кампания, целяща да припомним на всички българи в и извън родината за безстрашните герои от ВЗРО (Вътрешната западнокрайска революционна организация) “Въртоп“. Паметната плоча ще бъде безвъзмездно изработена и поставена от ВМРО. Идеята е тя да бъде поставена от Трън към Ждрелото на река Ерма, което е едно от местата, през които дейците от революционната организация са преминавали, за да воюват в Сръбско за отцепените български територии, поясниха преди месец от националистическата българска политическа партия.

На 16 декември 1928 година българите от Западните покрайнини създават своята революционна организация „Въртоп” с цел освобождение и обединение на поробените от Сърбия (Кралство на сърби, хървати и словенци) през 1919 година земи, населени с българи в Трънско, Кулско, Царибродско, Босилеградско. Сред основните дейци на ВЗРО „Въртоп“ личат имената на Асен Николов, Асен Северикин, Иван Гьошев, Емануил Попдимитров и много други именити българи, уточняват още от ВМРО.

Общински съвет-Трън ще разгледа и други важни точки свързани с общината и нейните жители. Сред тях са кандидатстване на Община Трън в партньорство с Община Земен с проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година процедура, приемане на Анализ на социалната ситуация и оценка на потребностите от социални услуги в Община Трън за 2018 година и други. Заседанието ще се проведе на 28 февруари от 14:00 часа в заседателната зала на Община Трън. Проектът за дневен ред на предстоящата сесия може да видите по-долу.

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

1. Кандидатстване на Община Трън в партньорство с Община Земен с проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. процедура BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

2. Отмяна на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 82 от 27.08.2008г на Общински съвет Трън и приемане на нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

3. Отмяна на Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи, приета с Решение № 8 от 30.01.2008г на Общински съвет Трън и приемане на нова Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи.

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

4. Отмяна на Наредба за управление на общинските пътища, приета с Решение №4 от 15.02.2005г на Общински съвет Трън и приемане на нова Наредба за управление на общинските пътища.

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

5. Отчет по изпълнение на годишната програма за дейността на „Гюрга Пинджурова-1895“ и Отчет за изразходваните финансови средства за 2018 година.

                                                     Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

6. Приемане на Анализ на социалната ситуация и оценка на потребностите от социални услуги в Община Трън за 2018 година.

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

7. Приемане на отчета за дейността на МКБППМН при  община Трън за 2018г.

Внася Б.Харалампиев-Председател ОбС

 

8. Даване на съгласие за поставяне на скулптурна композиция на оперната и народна певица Гюрга Пинджурова.

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

9. Даване на съгласие за поставяне на паметна плоча на героите участвали в създаването на революционната организация „Въртоп“.

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

10. Даване на съгласие за изменение на ПУП – План за регулация на с.Мракетинци, Община Трън кв.2, като терена отреден за „Трафопост и магазин“ се раздели  на два  урегулирани поземлени имота съгласно приложената скица-предложение. Обособява се  УПИ I-общ.и УПИ ХIII  като УПИ I- общ.е с площ  от 649   кв.м  и   УПИ ХIII с площ  от  532 кв.м.

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

11. Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Трън за 2019 год.

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

12. Допълване на списъка по Решение №18/31.01.2019г. на ОбС Трън. за имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд за общо и индивидуално ползване по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ.

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

13. Предоставяне на имоти с начин на трайно ползване полски пътища, попадащи в масиви за ползване, по реда на чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 г.

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

14. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№54

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

15. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№55

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

16. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№56

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

17. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№57

                                                            Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

18.Питания.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

/Б.Харалампиев/

Виж също...

Loading...