Повишават финансовата грамотност в България чрез целенасочена и координирана работа на междуведомствена работна група

Междуведомствена работна група към Министерството на финансите започва целенасочена и координирана работа, в средносрочен и дългосрочен план, за повишаване на финансовата грамотност в България. Дейностите ще бъдат насочени към всички възрастови групи, за да се повишат знанията и уменията за управление на личните финанси, планиране на личния и семейния бюджет, плащане на данъци, управление на лични вложения и разширяване възможностите за използване не само на банкови депозити, но и на други съвременни форми на инвестиции. В Работната група участват представители на институциите, надзорните органи и неправителствените организации, които имат отношение към провеждането на дейности, свързани с финансовото образование и грамотност, съобщиха от пресцентъра на Министерство на финансите.

Министерство на финансите е координатор за България на петгодишен проект в областта на финансовата грамотност, който беше стартиран през 2018 година от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие чрез своята Международна мрежа за финансово образование, и Министерството на финансите на Нидерландия. Проектът цели предоставяне на техническа подкрепа за разработване и реализиране на ефективни инициативи в сферата на финансовото образование и грамотност.

Проектът включва предоставяне на техническа помощ в три основни направления, първото от което е изследване, преглед и картографиране на степента на финансова грамотност, текущите дейности и инициативи, идентифициране на приоритетите и целевите групи. Ще бъде предоставено съдействие при разработване на национална стратегия и подкрепа при прилагането и и оценка на ефективността и. Във всички етапи на проекта ще се използват методология и стандарти на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

В периода 25-27 февруари тази година в Министерството на финансите се проведе мисия на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. По време на мисията делегатите обсъдиха с участниците от Работната група провежданите дейности, добрите и лошите практики в областта на финансовата грамотност. Следващата стъпка в проекта включва използване на методология на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, с която ще се измери текущата степен на финансова грамотност в България и ще се идентифицират ключовите целеви групи.

В публикацията са използвани снимки от пресцентъра на Министерство на финансите и архива на Zapadno.com

Виж също...

Loading...