Община Трън: „Реалните нива на безработицата са по-големи, поради скритата безработица“

На заседанието си на 28 февруари 2019 година Общински съвет-Трън одобри „Анализ на социалната ситуация и оценка на потребностите от социални услуги в Община Трън за 2018 г.“, изготвен от дирекция „Социално подпомагане“-Трън, предаде репортер на Zapadno.com.

В анализа на Община Трън пише, че по данни на ЕСГРАОН общият брой на населението в общината по настоящ адрес към 2018 година е 4 432, разпределени в един град и 51 села, 7 от които са с население под 10 човека – клонят към обезлюдяване. Към 2018 година населението на град Трън наброява 2 507 жители, като на територията на общината 7 населени места са с население до 10 души, 31 са с население до 50 човека, 10 от населените места са с население до 100 човека, 3 населени места са с население до 200 човека.

Според оценката на администрацията на Трън данните в анализа показват основните демографски проблеми в общината, които имат пряко отношение към социалната политика и системата на социалните услуги и към потребностите на населението от социални, здравни и други услуги, а именно – застаряване на населението, ниска раждаемост, висока смъртност.

„Макар към настоящия момент Община Трън да се определя като изостанал граничен и планински регион – се казва в анализа, тя има ключово географско положение — на границата с Република Сърбия.“ По отношение на инфраструктурата и икономическото развитие оценката звучи така: „Извънградският обществен транспорт е организиран. Обхваща почти всички необходими направления, както в общината, така и към областния център и столицата. Има изграден път до всяко населено място, но някои от пътищата не са поддържани и се посещават веднъж седмично.“

И още: „Безработицата е основният проблем за осигуряване на нормален стандарт на живот. По данни от Дирекция „Бюро по труда” регистрираните безработни към 01.01.2016 г. – 607 лица, към 01.01.2017 г. 439 лица, към 01.01.2018 г. 397 лица, към 01.01.2019 г. – 329 лица. Средномесечно за 2018 г. равнището на безработицата в Община Трън е 25.06%, а към 2017 г. е по-високо – 31,4%. Реалните нива на безработицата се различават от официалните данни и те са значително по-високи, поради скритата безработица.“

Общината оценява, че безработицата се отразява на качеството на живот на всички членове на семейството и рефлектира върху децата. Данните показват, че липсата на финансово обезпечаване, водещо до нисък стандарт на живот, влошава социално-психологическия климат в семейството, което е предпоставка за попадане на децата в риск.

Именно затова безработицата е определена като първи фактор, пораждащ риск за различни групи от населението.

В резултат на анализа като рискови групи Община Трън е определила: децата в риск и възрастните хора. Заключенията и препоръките са, че към настоящия момент предлаганите социални услуги посрещат в значителна степен действителните нужди на обществото. Преодоляването на социалната изолация на хората с увреждания, възрастните и самотни хора и децата в риск е необходимо да стане приоритет на активна общинска политика. В тази насока са направени препоръки, сред които: разширяване дейността и допълнително финансиране на домашния социален патронаж; назначаване на още един психолог в Центъра за обществена подкрепа; да се разшири дейността на центъра за социална рехабилитация и интеграция с мобилна социална работа на терен с деца и други лица с увреждания. Препоръчва се още, при възможност, да бъде разкрита още една бройка здравен медиатор, който да работи с малцинствените групи, както и да се работи в посока обособяване на помещение за помощ и подкрепа на лица в състояние на криза от социален характер.

Анализът на социалната ситуация и оценка на потребностите от социални услуги в Община Трън за 2018 година, приет от Общинския съвет на Трън, е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно и общинско ниво, инициирано от Областна администрация-Перник в партньорство с Министерството на труда и социалната политика и Агенция за социално подпомагане.

Очаквайте допълнителна информация за останалата част от анализа на Общината, касаещ образованието и децата в риск в Трънско.

Виж също...

Loading...