Община Трън: 12 непълнолетни майки са получили подкрепа, постъпили са 10 сигнала за насилие над деца през 2018-та

„В община Трън, както и в цяла България, трайно се наблюдава тенденция към увеличаване броя на децата, които напускат училище без да завършат основно образование.“ Липсата на финанси в семейството е предпоставка децата да попаднат в риск. Много от жилищата в ромската общност не отговарят на строителните и санитарните стандарти. През 2018 година са постъпили 10 сигнала за насилие над деца. Това гласи анализът на дирекция „Социално подпомагане“ в община Трън за миналата година.

11 деца има в детската ясла и 50 в детската градина. В началото на учебната 2018/2019 година обучението си в единственото училище в общината започват общо 273 ученици от първи до дванадесети клас, като към 22 януари 2019 година е отпаднало едно дете. С едно по-малко е и броят на децата започнали учебни занятия през настоящата учебна година спрямо миналата.

„Данните от училището показват, че се запазва тенденцията на децата, застрашени от отпадане от училище“, се казва в анализа. Децата, живеещи в семейства в неравностойно социално положение е най-голямата рискова група деца на територията на община Трън. „Детската бедност е ситуация, при която детето има стандарт на живот, който ощетява неговото физическо, умствено, духовно, морално и социално развитие“ – гласи оценката на ситуацията.

Все по-голяма е необходимостта от активна работа по превенция на рисковата бременност, тъй като това се превръща в социално значим проблем, касаещ малолетни и непълнолетни деца, които раждат деца. Отдел „Закрила на детето“ е работил с 12 непълнолетни майки през годината, като се наблюдава тенденция към увеличаване от предходните години. През 2018 година от община Трън са родили 4 майки под 18-годишна възраст. През 2017 година под 18 години е родила 1 майка. Отдел „Закрила на детето“ работи с тях по превенция на изоставянето и няма изоставени деца на ниво родилен дом. След родилния дом шест от седем случая по превенция на изоставянето са прекратени към 31 декември 2018 година. Голяма част от децата на непълнолетни родители живеят в града.

Дирекция „Социално подпомагане“ отбелязва, че на територията на община Трън, в това число и на град Трън, живее компактна група население от ромската етническа общност. „Повече от една трета от населението живее в изключително тежки жилищни условия. Много от така построените жилища не отговарят на строителните и санитарните стандарти, но има и такива, които изпълняват съответните норми или след относително неголеми подобрения могат да бъдат приведени в съответствие с тях.“

През миналата година са постъпили 10 сигнала за деца в риск от насилие. Прави впечатление, че бройката се запазва от 2017 година, но сравнено с 2016 и 2015 година бройката се е увеличила. Зачестяват сигналите за физическо насилие между деца в училище, както и непълнолетни бременни.

През 2018 година не се е налагало отдел „Закрила на детето“ да извежда деца от семействата им. На територията на община Трън не е имало кандидат-осиновители, нито осиновени деца. Общо четири деца, настанени в приемни семейства в Трън, са били осиновени, като едното дете е осиновено в чужбина.

Цитираните данни са част от „Анализ на социалната ситуация и оценка на потребностите от социални услуги в Община Трън за 2018 г.“. Той е изготвен от дирекция „Социално подпомагане“ и приет от Общински съвет-Трън на 28 февруари 2019 година. Документът е част от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно и общинско ниво, инициирано от Областна администрация-Перник в партньорство с Министерството на труда и социалната политика и Агенция за социално подпомагане.

Проучването на ситуацията в община Трън е фокусирано върху нуждите от социални услуги, разглеждани в общия контекст на социално-икономическите проблеми, политики и мерки за социално включване на уязвимите общности и групи от населението в общината. Част от заключенията са, че предлаганите социални услуги посрещат в значителна степен действителните нужди на обществото. Освен това през годините се увеличава ползването на социални услуги и това се дължи на все по-голямото желание на децата да ползват този тип услуги, както и промяна в мисленето и разбирането от страна на родителите.

Прочетете още по темата в публикацията: Община Трън: „Реалните нива на безработицата са по-големи, поради скритата безработица“

Виж също...

Loading...