Общината трябва да наблегне на подкрепата за бизнеса, сочи доклад за развитието на Брезник за 2018 година

Самокритичен доклад е изготвила администрацията на Община Брезник с оценка на изпълнението на Общинския план за развитие в периода 2014-2020 година. Докладът за периода до 2018 година е публикуван на интернет страницата на Общината и предстои да бъде разгледан от Общинския съвет на предстоящото му заседание следващия четвъртък.

Годишният доклад за изпълнение на плана е част от мониторинга на общинското развитие, чрез който се предоставя информация по темата на компетентните местни органи и на всички заинтересовани страни. Оценките за напредъка се правят спрямо предварително заложени цели и приоритети. Чрез мониторинга се определят евентуалните необходими корективни действия при отчитане на несъответствие.

Например, едно от заключенията в доклада гласи: „Поради ограниченото до момента постигане на целите, заложени в Общинския план за развитие на Брезник, вероятността за тяхното пълно изпълнение в рамките на разглеждания период е малко вероятно. В тази връзка, по-доброто фокусиране на ресурсите в някои от целите, които се отличават като силни страни за Общината, както и занижаване очаквания от други от тях, биха дали по-реалистична основа за работата по реализацията на плана до края на разглеждания период.“

Четири приоритета за развитието си е определила Община Брезник. Първият е „Създаване на добра бизнес-среда за развитие и повишаване конкурентоспособността на местната икономика“. За него авторите на доклада отчитат, че по отношение на насърчаването на предприемачеството и инвестициите в местната икономика изпълнението на мерките е незадоволително. За сметка на това развитието на аграрния сектор е оценено като задоволително, а развитието на промишлените производства е оценено като добро.

Вторият приоритет на Брезник е „Балансирано териториално развитие чрез подобряване на базисната инфраструктура за териториален достъп, свързаност и провеждане на устройствена политика“. Степента на постигане на целта е оценена като умерено висока. За разглеждания период са предприети мерки, които да спомогнат за модернизиране на инфраструктурата. Обърнато е внимание на съхраняването и възстановяването на историческото наследство, обезпечаване функционирането на обществените институции и осигуряване на по-добра градска и архитектурна среда.

Резултатите от следващата по ред, но не и по значимост, цел също са определени като сравнително високи – „Подобряване качествата на живот и на човешкия капитал“. Според доклада за разглеждания период се наблюдава инициирането на поредица от мерки, които водят до подобряване на социалните, икономическите и обществените процеси и до повишаване качеството на живот на населението. Особено внимание е отделено на мерките, насочени към преодоляване на социалната изолация при уязвими и маргинализирани групи, отпадането от образователната система, повишаване на образователното равнище на населението. Все още не е наблегнато върху мерките за повишаване възможностите за допълнителни доходи чрез предприемачество.

Относно приоритетът „Добро управление в полза на населението и бизнеса“ общинската администрация си е поставила нелоша оценка и е записала в доклада за изпълнението на плана, че „създаденият административен капацитет позволява компетентно и професионално администрацията да решава проблемите на местното население.“ Въпреки това в документа присъства на няколко места препоръката: „Все още трябва да се наблегне на административната подкрепа за бизнеса“, а едно от заключенията гласи, че „програмата за реализация на плана се изпълнява със забавени темпове“.

Голяма част от заложените в Общинския план за развитие мерки все още предстои да бъдат реализирани. Процедурите за избор на проекти, от своя страна, са силно зависими от периодите, в които определени оси на финансиране по оперативни програми са достъпни за Общините, което не дава възможност на общинската администрация да приоритизира и подреди във времето конкретните проекти. Намаляването на населението пречи за кандидатстването по редица програми на Европейския съюз. Така Община Брезник не отговаря на нормативите заложени в насоките и губи точки при оценка на проектите.

Виж също...

Loading...