Над 30 000 лица с трайни увреждания запазват правото си на подпомагане след промените в законодателството

Повече от 30 000 лица с трайни увреждания, с определено право на чужда помощ, които имат ниски лични доходи, ще продължат да получават подпомагане с пакети храни както досега. Това е възможно благодарение на промени в Наредбата за реда и условията за определяне на целевите групи по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, съобщиха от пресцентъра на Агенция за социално подпомагане.

Промените, които са обнародвани в брой 23 на Държавен вестник от 19 март 2019 година, се налагат поради приетия нов Закон за хората с увреждания, с който беше отменен Законът за интеграция на хората с увреждания и въвеждането на нови видове подпомагане за тези лица. Според тях в основната целева група за предоставяне на индивидуални пакети с хранителни продукти попадат лица с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия, които получават месечна финансова подкрепа по реда на член 70 от Закона за хората с увреждания.

В допълнителните разпоредби е определено какво означава „ниски лични доходи от пенсия“ за целите на Наредбата, а именно: доходите от пенсия или сбор от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях, с изключение на тези, които не се считат за доход според Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, чийто общ размер не надвишава официалната линия за бедност за страната за съответната година. С Постановление № 170 на Министерски съвет от 17 август 2018 година от началото на 2019 година размерът на линията на бедност за страната е определен на 348 лева.

Виж също...

Loading...