Общински съвет-Трън ще заседава по няколко важни за общината теми през следващата седмица

Редовно заседание ще проведе Общински съвет-Трън в края на месец март. Проектът за дневен ред е съставен от 19 точки, съобщават от Общинския съвет.

Сред докладните, които общинските съветници на Трън ще разглеждат са отмяна на стара Наредба за обществения ред и приемане на нова такава, одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Трън за периода 2014-2020 година за 2018 година, приемане на Годишен план на дейностите за подкрепата за личностно развитие на децата и учениците от община Трън, приемане на спортен календар за 2019 година и други.

Заседанието ще се проведе на 28 март (четвъртък) от 14:00 часа в заседателната зала на Община Трън. Проектът за дневен ред може да видите по-долу.

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

 1. Отмяна на Наредба №1 за обществения ред на територията на община Трън, приета с Решение №3 от 30.01.2008г на Общински съвет Трън и приемане на нова Наредба №1 за обществения ред на територията на община Трън.

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

 1. Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Трън за периода 2014-2020г.за 2018г.

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

 1. Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепата за личностно развитие на децата и учениците от община Трън./2018-2020г./

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

 1. Отчет за изпълнение на годишния план за развитие на социалните услуги – 2018 г. и Годишен план за развитие на социалните услуги за 2020 г.

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

 1. Приемане на спортен календар за 2019 г.

                                                     Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

 1. Определяне начина на продажба и цената на дървата за огрев, предоставени за закупуване от физически лица, жители на Община Трън.

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

 1. Определяне на горски територии, собственост на Община Трън и начин на отдаването им за добив на дървесина по реда на Наредбата по чл.95 от ЗГ за продажба на физически лица с постоянен адрес на територията на Община Трън.

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

 1. Определяне на горски територии, собственост на Община Трън за предоставяне ползването чрез продажба на стояща дървесина на корен.

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

 1. Изменение на Решение №181 / 27.11.2014 на Общински съвет Трън.

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

 1. Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Трън за 2019 год.

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

11. Разпореждане с недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в село Филиповци и одобряване на продажната му цена.

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

 1. Разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в село Бусинци и одобряване на продажната им цена.

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

 1. Приемане на решение за предоставяне под наем на терен , находящ се в гр.Трън, кв.“Мурговица“ за поставяне на преместваем обект – Търговски павилион с обща площ от 50 кв.м.

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

 1. Приемане на решение за предоставяне под наем на терен , находящ се в гр.Трън, кв.“Мурговица“ за поставяне на преместваем обект – Търговски павилион с обща площ от 20 кв.м.

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

 1. Отдаване под наем на общински имоти, представляващи земеделска земя от ОПФ с н.т.п. – ниви в землищата на населените места на община Трън.

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

 1. Предоставяне на имоти с начин на трайно ползване полски пътища, попадащи в масиви за ползване, по реда на чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 г.

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

 1. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№87

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

 1. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№88

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

 1. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№89

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

 

20. Питания.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                /Б.Харалампиев/

Виж също...

Loading...