България получи висока оценка за усвояването на средствата от Европейския социален фонд

Европейската комисия е доволна от видимите резултати от инвестициите и изключително стабилното ниво на управление на средствата от Европейския съюз. Това каза Андриана Сукова, заместник-генерален директор на генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ в Европейската комисия по време на конференция за европейските фондове, политиката на сближаване и целите и инвестиционните приоритети за България през следващия програмен период 2021-2027 година, която се проведе в София, съобщиха от пресцентъра на Министерство на труда и социалната политика.  
България усвоява над средното за Европейския съюз ниво средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Към момента възстановени плащания са 31 % от общия бюджет, при средно ниво от 28 % за Европейския съюз, каза Сукова. Тя подчерта ролята на Европейския социален фонд и Фонда за подкрепа на най-нуждаещото се население. Благодарение на тези инструменти над 600 000 души са намерили работа, включени са в обучения, получили са социални услуги, започнали са стажове, получават стипендии за подкрепа в училище, преодолели са дефицити при обученията. До момента са раздадени над 30 000 тона хранителни пакети, каза Сукова.
Тя обърна внимание и на реформата в областта на деинституционализацията на грижите за деца и посочи, че с извеждането на близо 90 % от децата от стария тип институции България е пример в провеждането на процеса за изграждане на нови, подкрепящи услуги за деца. Изпълнението на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ допринася за реформирането на политиките в областта на пазара на труда, социалното включване и образованието и допринасят за подобряване на социално-икономическото положение в страната, добави Сукова. Тя акцентира и върху положителното развитие на икономиката и пазара на труда в България, като посочи, че у нас безработицата е по-ниска от средата за Европейския съюз.
В събитието участва и заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова. В изказването си тя посочи, че Европейският социален фонд в България е един от най-добрите примери на европейско ниво за значението на социалната кохезия и европейската солидарност. Всеки трети българин се е възползвал от проектите, финансирани със средства от Европейския социален фонд. Той е бил мощният инструмент за мащабни реформи в областта на пазара на труда, социалното включване и образованието, каза Русинова.
Тя подчерта приоритетното значение на реформите, които правителството провежда в областта на образованието и пазара на труда. В следващите години усилията ни ще са насочени към преодоляване на диспропорциите в регионалното развитие на пазара на труда, интегрирането на маргинализираните групи и икономически неактивните хора. Един от най-ефективните инструменти за преодоляване на тези несъответствия са регионалните програмим заложени в Националния план по заетостта, каза Русинова. Като добър пример в тази сфера тя посочи и националната програма „Работа“ за заетост на дълготрайно безработни, която се изпълнява в 193 общини с висока безработица.
Заместник-министърът посочи и добрите резултати, постигнати при изпълнението на оперативната програма за Храни и/или основно материално подпомагане. Всеки ден 52 000 нуждаещи се получават топъл обяд, 580 000 получават пакети с храни, каза Русинова.

Виж също...

Loading...