Продължават политиката, която гарантира високото качество на българската биологичната продукция

Министерството на земеделието, храните и горите ще продължи да провежда политика, гарантираща високото качество на българската биологичната продукция. Всички предприети мерки са насочени към подобряване на ефективността на осъществявания контрол от контролиращите лица. Съгласно изискванията на европейското и национално законодателство контролът в областта на биологичното производство в България е делегиран на контролиращи лица от компетентния орган – Министерство на земеделието, храните и горите, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Контролът е насочен в две направления. От една страна това е грижата за качеството на храните, а от друга страна – изпълнение на изискванията на европейските регламенти, българското законодателство  и изпълнението на препоръките на одитните мисии. Провежда се системна политика за защита и гарантиране на качеството на храните, особено на биологичните продукти. От края на 2015 година при извършен одит от органите на Европейската комисия бяха констатирани съществени слабости в целия контролен процес, които поставят под съмнение цялостната система на контрол. Подобни доклади има и от одитите на българската и европейската Сметна палата. В резултат на това в министерството бяха предприети мерки за промяна в Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, както и в подзаконовата нормативна уредба, които да дадат възможности за подобряване на контролните функции. Същевременно се предприемат стриктни мерки по отношение на контрола от страна на министерството към одобрените контролиращи лица, на които се делегират функциите за контрол върху дейността на биологичните оператори.

През последните години биологичното земеделие в България бележи значителен ръст. Само за периода 2010–2016 година увеличението на площите в страната е с 35 % по данни на Европейската комисия. През този период България е на първо място по растеж в Европейския съюз. През 2014 година площите с биологична продукция са 74 350 хектара, а през 2017 година вече са 136 629. Респективно операторите през 2014 година са 4 092, а през 2017 година – 6 822, като най-високият им брой е отбелязан през 2016 година – близо 7 300.

Тези производители се контролират от 17 контролиращи лица, като принципът на избор е доброволен от страна на биологичните оператори. От началото на 2019 година едно от тях се е отказало от дейност, а на други 5 срокът на разрешителното за дейност изтича. Същите са подали искания за издаване на разрешителни за извършване на контролна дейност, като контролиращи лица.

В хода на процедурите по издаване, заради съществени пропуски, министерството отказа да поднови разрешителните на две контролиращи лица „Кю сертификейшън“ и „Аустриа Био Гаранти“ България. Подадените искания имат съществени пропуски. Прегледът на изискуемата документация и предложенията за вземане на решение за продължаване или отказ се извършва от междуведомствена консултативна комисия по биологично производство, отбелязаха още от пресцентъра на Министерство на земеделието, храните и горите.

По казуса за „Кю сертификейшън“ обръщаме внимание, че не е отнемано разрешение, а е отказано издаване на временно разрешително за срок от 6 месеца предвид на окончателно неотстранени в законоустановените срокове непълноти и несъответствия в документацията, процедурите и други. При първоначално подадените документи несъответствията бяха 175, като окончателно бяха установени 18 неотстранени несъответствия.

От министерството изразиха мнение, че засиленият контрол от наша страна и действията при констатиране на слабости ще продължи, както за всички контролиращи лица, така и за операторите в система на контрол. Целта е да се гарантира на потребителите високото качество на биологичната продукция.

Виж също...

Loading...