С допълнителни средства за Министерство на здравеопазването ще се осигури равнопоставен достъп до медицинска помощ на гражданите

Правителството одобри допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 година с цел осигуряване на равнопоставен достъп до медицинска помощ на гражданите, съобщиха от правителствената информационна служба.

На основание член 106 и член 106а от Закона за лечебните заведения, Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения по критерии и по ред, определени с Наредба №  3 от 2019 година на министъра на здравеопазването за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения, в рамките на средствата за тези дейности по бюджета на Министерството на здравеопазването за съответната календарна година и при спазване на изискванията на Закона за държавните помощи.

С проекта на постановление се предвижда лечебните заведения да получат увеличение на субсидията за дейностите, които извършват, за да са в състояние да осигурят равнопоставен достъп до медицинска помощ. С предоставянето на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 година в размер до 50 000 000 лева ще се осигури равнопоставен достъп до медицинска помощ на гражданите и ще се даде възможност на лечебните заведения да осъществяват медицинска дейност в съответствие с потребностите на населението и съобразно правилата за добра медицинска практика. Предоставянето на допълнителни финансови средства на лечебните заведения ще подпомогне осъществяването на дейността и достигането на определени нива на заплащане на персонала, осъществяващ медицинските дейности.

Виж също...

Loading...