Прокуратурата атакува Наредба на Община Трън, свързана с реда за управление на горските територии

Окръжна прокуратура-Перник оспорва в съда подзаконови нормативни актове от Наредба на Община Трън, научи Zapadno.com.

В края на миналата седмица от Административен съд-Перник съобщиха, че е постъпило оспорване на Окръжна прокуратура-Перник срещу разпоредбите на член 21, алинея 2 и член 38, алинея 2 от Наредба за реда за управление на горските територии, собственост на Община Трън. Наредбата е приета с решение № 47 от 28 март 2012 година от Общински съвет-Трън. В съда е образувано административно дело.

Атакуваните в съда разпоредби от Наредбата за реда за управление на горските територии, собственост на Община Трън, са свързани с ползвания от общинските горски територии и наказателни постановления за глоби. Член 21, алинея 2 от Наредбата гласи: “Ползванията от горските територии на общината са възмездни.”. Другият подзаконов нормативен акт – член 38, алинея 2 засяга наказателните постановления и гласи: “Не подлежат на обжалване наказателни постановления, с които е наложена глоба до 100лв.включително или е постановено отнемане в полза на общината на вещи, чиято стойност е до 1000лв., или обещетението за причинените щети е на същата стойност.”.

Това са поредните подзаконови нормативни актове на Община Трън, които се атакуват в съда от прокуратурата. Миналата седмица стана ясно още, че след протест на прокуратурата са отменени нормативни актове на Общински съвет-Трън като незаконосъобразни. При извършване на планова проверка от административния отдел на Окръжна прокуратура-Перник, по реда на надзора за законност, са били изискани материали от административните преписки по приемането на следните подзаконови нормативни актове: Наредба за управление на общинските пътища, реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество на Община Трън, както и разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на Общински съвет-Трън.

В хода на проверките от страна на Окръжна прокуратура-Перник е било установено, че нормативните актове били приети от Общинския съвет в Трън при съществени процесуални нарушения. В частност, не бил спазен 14-дневният срок за предложения и становища по проектите за изменения, липсвали данни за публикуването им на интернет-страниците или разгласяването им чрез средствата за масово осведомяване. По този начин приетите актове не били доведени до знанието на населението. Обнародването е елемент от предписаната в Конституцията и Закона за нормативните актове процедура по издаване актове на Общинските съвети. Неизпълнението му е пречка те да произведат своето правно действие. С приетите нови Наредби от Община Трън е постигната целта на закона, поясниха от пресцентъра на прокуратурата.

Виж също...

Loading...