Общинският съвет ще разглежда Програма за развитие на туризма в община Брезник за 2019 – 2021 година

Общински съвет-Брезник ще проведе редовно заседание в началото на следващата седмица. В проекта за дневен ред на сесията са включени 20 точки, съобщават от Общинския съвет.

Сред докладните, които общинските съветници ще разглеждат е Програма за развитие на туризма в община Брезник за 2019 – 2021 година. Сред приоритетните дейности на Програмата са изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината, в това число обособяване и изграждане на нови места за отдих и спорт, създаване и подобряване на условията за достъп до места с потенциал за развитие на туризма и други. Други приоритети, които са заложени са опазване, поддържане и развитие на зелените площи, реклама в страната и в чужбина на туристическите обекти в Брезнишко и други.

От документа за туризма в община Брезник става ясно още, че общинската администрация очаква през 2019 година да постъпят приходи в размер на 2 310 лева, като 1 110 лева от категоризация на обекти и още 1 200 лева от туристически данък.

В дневния ред на заседанието е включена и информация за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Евпорейския съюз и на сметките за чужди средства към 31 декември 2018 година на Община Брезник, за която на 12 април се проведе обществено обсъждане. Прочетете още по темата в публикацията: Близо 260 хиляди лева са постъпили в общинската хазна на Брезник от събирането на имуществени данъци през 2018 година.

Общинският съвет на Брезник ще заседава на 22 април от 10:30 часа в малкия салон на народно читалище “Просвещение-1870” в град Брезник. Проектът за дневен ред може да видите в следващите редове.

ДНЕВЕН  РЕД:

1. Докладна записка относно Информация за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Евпорейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.12.2018г на Община Брезник

2. Докладна записка относно приемане на Програма за развитие на туризма в Община Брезник за 2019-2021г

3. Докладна записка относно разрешение за изработване на проект на ПУП – парцеларен план за ТРАСЕ И СЕРВИТУТ НА ПИТЕЙНО ВОДОСНАБДЯВАНЕот ПИ № 06286.104.10 по КККР на гр.Брезник до УПИ с проектен № ІІ-72.29, 72.30, 72.31, 72.46 – “за производствени складови дейности и техническа инфраструктура” в кв. 129 по РП на гр.Брезник, собственост на ТРЕЙС РИСОРСИЗ” ЕООД с приложено проектопредложение за изработване на ПУП – ПП и задание за проектиране, съгласно чл. 125 ал. 2 от ЗУТ.

4. Докладна записка относно изработване на проект за обект ПУП-ПП за трасе и сервитут на шест шахтови кладенци, тръбопроводи, кабел за управление на автоматика, ел. захранване на шахтовите кладенци и ел. захранване 20 КV на помпена станция в поземлен имот ПИ № 06286.49.84 по КККР на гр.Брезник.

5. Докладна записка относно приемане на Наредба за допълнение и изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци

6. Докладна записка относно промяна в поименния списък за капиталови разходи през 2019г

7. Докладна записка относно определяне на допълнителни възнаграждения на кметовете на населени места в Община Брезник за постигнати резултати за първо тримесечие на 2019г.

8. Докладна записка относно приемане на годишните отчети, баланси и разпределение на печалбата за 2018г на общинските дружества със 100% общинско участие в капитала им.

9. Докладна записка относно бюджетна прогноза за периода 2020-2022г и постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

10. Докладна записка относно приемане на решение относно допусната техническа грешка в Решение № 825 по протокол 4/21.03.2019г на Общински съвет Брезник

11. Докладна записка относно промяна начина на трайно ползване от „нива” в „ливада” или „пасище” на имоти в землището на с. Гигинци и с. Билинци.

12. Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот в с.Красава и сключване на договор за продажба.

13. Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот в с.Долна Секирна и сключване на договор за продажба.

14. Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот в с.Ребро и сключване на договор за продажба.

15. Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придавам имот в с.Горна Секирна и сключване на договор за продажба

16. Докладна записка относно актуализиране на Програмата за разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2019г и даване съгласие за продажба на поземлени имоти, утвърждаване на оценки и продажба на поземлени имоти и провеждане на търг

17. Докладна записка относно изменение на решение № 819 на ОбС Брезник поради допусната техническа грешка.

18. Докладна записка относно решение за обявяване на публичен търг за отдаване под наем на обект – общинска собственост

19. Докладна записка относно закупуване на част от имот пл. № 378, находящ се в с.Слаковци .

20. Призовка от Административен съд и насрочено дело

21. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Виолета Младенова/

Виж също...

Loading...