36 работодатели от област Перник се включиха в анкетното проучване за потребностите от работна сила

С 36 работодатели от област Перник са проведени успешни интервюта за потребностите от работната сила. За практическото реализиране на изследването, предварително е излъчена случайна стратифицирана представителна извадка от 47 предприятия. Поради обективната невъзможност да се интервюират всички предприятия от първоначалната извадка (поради липса на контакт, откази и други), се наложи да се извършат замени на неотговорилите предприятия с други, притежаващи аналогични на техните характеристики (място на регистрация, брой заети и сектор на дейност). Общият брой на замените е 14, а окончателният брой на успешните интервюта е 36, става ясно от доклад на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие.

В периода февруари – март 2019 година, Агенцията по заетостта съвместно с Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие в област Перник проведе трето проучване за потребностите от работна сила с оглед осигуряването на актуална информация относно потребностите на работодателите от работна сила с определени характеристики (знания, умения и компетентности). Национално представителното изследване се проведе сред работодатели от цялата страна, използвайки специално разработен за целта онлайн анкетен формуляр. Средната норма на отговаряемост за областта е 59,02 %, като най-честата причина за липсата на успешно завършено интервю е директният отказ за участие в изследването (24 % от неотговорилите). Основен фактор за подобен род проблеми вероятно е голямата натовареност на респондентите, посочва се в доклада.

От гледна точка на основната икономическа дейност с най-голям дял са предприятията от секторите “Търговия”, “Транспорт”, “Хотелиерство и ресторантьорство”. Най-голям е делът на работодатели със средномесечен брой на наетия персонал за предходните 12 месеца до 9 лица. Резултатите показват очакванията на работодателите кандидатите за работа да притежават набор от личностни качества за самоконтрол и дисциплина, които да гарантират съзнателно изпълнение на длъжността. Не по-малко важни са и уменията за работа под напрежение, знания и умения за работа с клиенти и други. За най-важна компетентност работодателите считат общуването на роден език и инициативност и предприемачество. Друг интересен резултат, който показва проучването е, че около 1/5 от работодателите биха търсили нов персонал в следващите 6 месеца. 91 % от анкетираните работодатели смятат, че ще имат затруднения при намиране на работна сила.

Виж също...

Loading...