Кметът на Брезник забрани пашата на селскостопански животни в горски територии и земеделски земи в общината

Забрана за паша на селскостопански животни в определени територии на община Брезник е издал кметът Васил Узунов. Забранената площ е 3054.9 хектара от общата площ, която е 9250.6 хектара. Разрешената площ за паша в Брезнишко е 6195.7 хектара, съобщиха от общинската администрация.

Забраната за паша на селскостопанските животни е в сила за горски територии общинска собственост на Община Брезник и държавна собственост, в район на дейност на териториално поделение на „Държавно горско стопанство-Брезник” без пастир. Паша не трябва да се извършва и в поройните и ерозираните горски територии, дендрариумите, одобрените и регистрираните източници за производство на горски репродуктивни материали и в горските разсадници, в частните, общинските и държавни земеделски земи, засети със земеделски култури, в горските култури и младите насаждения от семенен произход и в издънковите насаждения, докато достигнат височина 3 метра и други.

Виж също...

Loading...