Общинският съвет на Трън отново ще решава за предоставяне под наем на ресторанта в сградата на администрацията

Общински съвет-Трън ще проведе редовно заседание през следващата седмица. Проектът за дневен ред е съставен от 8 точки, съобщават от Общинския съвет.

В дневния ред на заседанието са включени докладни, свързани с общинската програма за закрила на детето за 2019 година и предоставяне под наем на ресторанта в сградата на Община Трън. Преди дни читателите на Zapadno.com научиха, че отмениха търга за ресторанта в сградата на Община Трън поради разминаване в цените и липса на кандидати.

Заседанието ще се проведе на 25 април от 14:00 часа в заседателната зала на Община Трън. Проектът за дневен ред може да разгледате по-долу.

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

 

  1. Отмяна на Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на община Трън, приета с Решение №58 от 18.06.2008г на Общински съвет Трън и приемане на нова Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на община Трън.

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

  1. Проект на общинска програма за закрила на детето за 2019г.

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

  1.  Изменение на УПИ в кв.4, 5 и 9 по ПУП на с.Врабча, общ.Трън и улици с осови точки 42-43-44-45, 46-47-48-50, 52-53-54-55-26, 56-57, 42-51-52-58-59-60

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

  1. Приемане на решение за предоставяне под наем на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост на община Трън, представляващ част от първи етаж на административната сграда на община Трън, находяща се в гр.Трън, пл.Вл.Тричков 1.

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

  1. Приемане на решение за предоставяне под наем на терен, находящ се в гр.Трън, кв. „Мурговица“ за поставяне на преместваем обект – Търговски павилион с обща площ от 90 кв.м.

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

  1. Приемане на решение за предоставяне под наем на терен, находящ се в гр.Трън, кв. „Мурговица“ за поставяне на преместваем обект – Търговски павилион с обща площ от 33,39 кв.м.

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

  1. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№112

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

 

8.  Питания.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Б.Харалампиев/

Виж също...

Loading...