80 малолетни и непълнолетни лица в област Перник са извършили противообществени прояви през 2018 година

През 2018 година на отчет в детските педагогически стаи в област Перник са водени 162 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2017 година броят им намалява с 16, или с 9.0 %, съобщиха от отдел “Статистически изследвания”-Перник.

Съгласно член 26, алинея 1 от Правилника за детските педагогически стаи малолетните и непълнолетните се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния. Непълнолетни лица водените на отчет в детските педагогически стаи възраст от 14 до 17 години са 127 или 78.4 %. Малолетните пък, които са от 8 до 13 години, са 35 лица или 21.6 %. Най-висок е броят на момчетата, които са водени на отчет – 126. В криминогенна среда живеят 117 малолетни и непълнолетни или 72.2 %.

Броят на заведените на отчет в детските педагогически стаи в област Перник през 2018 година малолетни и непълнолетни е 50 или 30.9 % от всички водени на отчет лица, като 82.0 % от тях са непълнолетни. В сравнение с 2017 година броят на новозаведените намалява с 25.4 %. През 2018 година 47 малолетни и непълнолетни лица или 29.0 % от водените на отчет през годината са снети от отчет в детските педагогически стаи.

За извършени противообществени прояви през 2018 година през детските педагогически стаи в област Перник са преминали 80 малолетни и непълнолетни. От тях момчетата са 53 или 66.2 %, а момичетата – 27  или 33.8 %. В сравнение с 2017 година броят на преминалите през детските педагогически стаи за извършени противообществени прояви се увеличава с 59 лица или 58.0 %.

В структурата на противообществените прояви по видове следва да бъдат отбелязани: „прояви на насилие и агресия“ – 12 лица или 15.0 %; „тормоз“ – 10 лица или 12.5 %; „употреба на психоактивни вещества“ – 8 лица или 10.0 %. През 2018 година броят на малолетните и непълнолетните лица, извършители на престъпления в област Перник, е 102 и в сравнение с 2017 година се увеличава с 13.3 %.

Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от лицата на възраст от 8 до 17 години. Извършители на кражби са 55 лица или 53.9 % от всички лица, водени на отчет в детските педагогически стаи за извършени престъпления. Най-висок е делът на извършителите на кражби от магазини или други търговски обекти – 58.2 % или 32 лица.

През 2018 година в област Перник пострадали от престъпления са 59 деца, от които 19 или 32.2 %, са момичета. Малолетни са 19 лица или 32.2 %, а непълнолетни – 40 или 67.8 %. Най-голям е броят и съответно относителният дял на малолетните и непълнолетните, пострадали от кражби на имущество – 42 лица или 71.2 % и нанесени телесни повреди – 15 лица или 25.4 %.

През 2018 година Местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в област Перник са образували 139 възпитателни дела, от които 54 или 38.8 % по предложение на органите на прокуратурата, 47 или 33.8 % по сигнали от длъжностни лица и 35 или 25.2 % по предложение на органите на полицията. Броят на решените дела през годината е 118. На основание член 13 б от Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните са прекратени 21 дела.

През 2018 година Местните комисии са наложили 160 възпитателни мерки в съответствие с член 13, алинея 1 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на 144 лица на възраст от 8 до 17 години за извършените от тях 153 общественоопасни деяния. Общественоопасните деяния включват извършените от лицата противообществени прояви, престъпления и административни нарушения, поясниха от отдел “Статистически изследвания”-Перник.

От всички малолетни и непълнолетни с наложени възпитателни мерки 45.8 % са живеели с двамата родители, с единия родител (бащата или майката) – 47.2 %, а в специализирана институция или социална услуга от резидентен тип – 7.0 %.

През 2018 година Местните комисии са организирали 7 кампании за превантивна дейност, в които са обхванати 307 малолетни и непълнолетни лица. 41 деца са преминали през съществуващите на територията на областта консултативни кабинети. Обществените възпитатели са работили с 68 деца на възраст от 8 до 17 години, в следствие на което 41 лица, отпаднали от училище са се интегрирали в образователната система. С 35 деца,  живеещи  в неблагоприятна среда е осъществявана превантивна възпитателна дейност.

Виж също...

Loading...