През 2018 година населението на област Перник продължава да намалява и застарява, но се увеличават живородените бебета

Текущата демографска ситуация в област Перник през 2018 година показва, че населението на продължава да намалява и застарява. Въпреки това се увеличава абсолютният брой на живородените и коефициентът на обща раждаемост, съобщиха от отдел “Статистически изследвания”-Перник.

През 2018 година е намалял броят на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност.
Данните показват още, че се увеличава детската смъртност. Намалява броят на сключените граждански бракове, а броят на бракоразводите остава непроменен. Към 31 декември 2018 година населението на област Перник е 120 880 души, което е 1.7 % от цялото население на страната. В сравнение с 2017 година населението на областта намалява с 1 541 души, или с 1.3 %. Мъжете са 58 824 (48.7 %), а жените – 62 056 (51.3 %), или на 1 000 мъже се падат 1 055 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 53 години. С нарастване на възрастта се увеличава броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

Продължава процесът на застаряване на населението, който се изразява в увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години.

Население в област Перник по групи възрасти към 31 декември 2018 година

В края на 2018 година лицата на 65 и повече навършени години са 30 444, или 25.2 % от населението на областта. В сравнение с 2017 година делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.3 процентни пункта. Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 29.2 %, а на мъжете – 21.0 %. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете.

В края на 2018 година в областта има четирима души на възраст над 100 години. Към 31 декември 2018 година децата до 15 години са 14 975, или 12.4 % от общия брой на населението, при 14.4 % общо за страната. Спрямо 2017 година този дял се увеличава с 0.2 процентни пункта.
Към 31 декември 2018 година общият коефициент на възрастова зависимост в област Перник е 60.2 %, или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат по-малко от две лица в активна възраст. За сравнение, през 2017 година този коефициент е бил 58.9 %. Това съотношение е по-благоприятно в градовете – 53.6 %, отколкото в селата – 91.8 %.

Застаряването на населението в областта води до повишаване на неговата средна възраст, която достига 47.0 години в края на 2018 година. Процесът на застаряване се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете средната възраст на населението е 44.9 години, а в селата – 54.6 години. Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура – под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници за пенсиониране. За 2018 година тези граници за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 61 години и 2 месеца за жените и 64 години и 1 месец за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст към 31 декември 2018 година е 69 927 души, или 57.9 % от населението на областта, като мъжете са 37 433, а жените – 32 494. През 2018 година броят на трудоспособното население на областта намалява с 1 407 души, или с 2.0 % спрямо предходната година. Към края на 2018 година над трудоспособна възраст са 35 089 души, или 29.0 %, под трудоспособна възраст – 15 864 души, или 13.1 % от населението на областта.

Население под, във и над трудоспособна възраст в област Перник към 31 декември 2018 година

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 -19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 – 64 години). Към 31 декември 2018 година в област Перник 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, се заместват от 49 лица, влизащи в трудоспособна възраст, при средно за страната – 66.

Виж също...

Loading...