Общински съвет-Брезник ще решава дали да се отдават под наем помещения в кметството на село Ноевци

Докладна записка относно решение за отдаване под наем на обект, който е общинска собственост ще бъде разглеждана на предстоящото заседание на Общински съвет-Брезник. Проектът за дневен ред е съставен от 13 точки, съобщават от Общинския съвет.

Обектът, който е общинска собственост и трябва да се решава дали да се отдава под наем, се намира в административната сграда в брезнишкото село Ноевци. Три са помещенията, за които е необходимо решение от общинските съветници за отдаване под наем. Помещенията представляват манипулационна с площ 12,78 квадратни метра, лекарски кабинет с площ 12,78 квадратни метра и аптека с площ 14,56 квадратни метра. Общата площ на трите помещения, които попадат в бившата Здравна служба на Ноевци е 40,12 квадратни метра. Заедно с приспадащите се общи части общата наета площ е 66,77 квадратни метра. Помещенията се намират на втория етаж в кметството на Ноевци.

Предстоящото заседание ще се проведе на 22 май (сряда) от 10:30 часа в малкия салон на народно читалище “Просвещение-1870” в град Брезник. Проектът за дневен ред може да видите по-долу.

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. Докладна записка относно решение за отдаване под наем на обект-общинска собственост

2. Докладна записка относно актуализиране на Програмата за разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2019г и даване съгласие за продажба на поземлен имот, утвърждаване на оценка за продажба на поземления имот и провеждане на търг

3. Докладна записка относно промяна решение № 694, протокол № 11 от 24.08.2018г на ОбС Брезник прието във връзка с възлагане на добив на дървесина от горските територии, общинска собственост, на основание чл. 12 ал. 1 във връзка с чл. 10 ал.1 т. 1 и чл. 15 ал. 3 и 4 от наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти /НУРВИДГТДОСПДНГП/

4. Докладна записка относно даване съгласие за ликвидация на имот № 06286.86.53, с площ от 23.659 дка с НТП “язовир”, находящ се в землището на гр.Брезник

5. Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка и сключване на договор за продажба на имот в с.Ноевци, върху който е построена законна сграда с отстъпено право на строеж.

6. Докладна записка относно даване съгласие за учредяване безвъзмездно право на строеж върху имот общинска частна собственост в землището на с.Гърло

7. Докладна записка относно провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, общинска собственост на територията на Община Брезник

8. Докладна записка относно заплащане на разход за изразходвано гориво за транспортиране на починало лице Петър Димитров Арнаудов

9. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Долни Романци, с цел възстановяването й на наследниците на Марика и Бона Георгиеви

10. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Долни Романци, с цел възстановяването й на наследниците на Борис Гигов Кръстев

11. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Конска, с цел възстановяването й на наследниците на Никифор Анев Йоцев

12. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на град Брезник, с цел възстановяването й на наследниците на Росинка Славова Стоянова

13. Други

Председател на ОбС Брезник

/Виолета Младенова/

Виж също...

Loading...