Общински съвет-Трън ще разглежда актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2019 година

Общински съвет-Трън ще проведе редовно заседание през следващата седмица. В проектът за дневен ред на сесията са включени 11 точки, съобщават от Общинския съвет.

Общинските съветници на Трън ще разглеждат докладни, свързани с отчета по бюджета на Община Трън за 2018 година, актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Трън за 2019 година и други. Заседанието ще се проведе на 6 юни от 14:00 часа в заседателната зала. Проектът за дневен ред може да разгледате в редовете по-долу.

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

 

1.  Приемане на отчета по бюджета на Община Трън за 2018г.

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

  1. Даване на съгласие за учредяване право на прокарване на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура – кабелна линия НН 1 кV за временно и постоянно захранване през път IV-63097 в с.Слишовци в участъка с ОТ 56-57.

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

  1.  Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Трън за 2019 год.

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

  1. Продажба на ПИ от 167,38 кв.м., представляващ част от          от УПИ І-13  в кв.6 по рег. план на село Лешниковци.

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

  1. Прeкратяване на съсобственост в УПИ VIII-376           в кв.45 в   по рег. план на гр.Трън.

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

  1. Отдаване под наем на общински имоти, представляващи земеделска земя от ОПФ с н.т.п. – ниви в землищата на населените места на община Трън.

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

  1. Приемане на решение за предоставяне под наем на терен № 3 по одобрена схема за поставяне на временни обекти по чл. 57, ал.2 от ЗУТ, одобрена от главния архитект на общината от 23.05.2019 г., находящ се в централната градска част на ул. „Петко Д. Петков“ в гр. Трън.

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

  1. Определяне на горски територии, собственост на Община Трън за предоставяне ползването чрез продажба на стояща дървесина на корен.

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

  1. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№136

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

 

  1. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№137

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

 

11.Питания.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Б.Харалампиев/

Виж също...

Loading...