Важно: Обявиха пожароопасен сезон във всички земеделски територии от област Перник, стопаните и водачите на техника със задължения

Пожароопасен сезон за 2019 година във всички земеделски територии от областта е обявен от директора на Областна дирекция “Земеделие”-Перник, съобщиха за Zapadno.com от ведомството.

Заповедта от Областна дирекция “Земеделие” е във връзка с промяна в климатичните условия и настъпването на пожароопасен сезон, с цел недопускане възникването на пожари и нанасяне на щети на земеделски и горски територии, на селскостопанското имущество и населението. Пожароопасният сезон е от началото на юни до края на ноември 2019 година.

В заповедта са цитирани задълженията на земеделските стопани за стриктно спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи. Очаква се да бъдат извършвани проверки за наличие на пожарозащитни ивици в земеделските земи, засети с житни култури. Абсолютно се забранява паленето на стърнища, слама, суха трева и други растителни остатъци в земеделските земи, както и паленето на открит огън, тютюнопушенето и други пожароопасни дейности. Извършителите носят персонална отговорност. При констатирани нарушения ще се налагат административни наказания.

Сред задълженията на юридическите и физическите лица, осъществяващи дейности в земеделските земи, които трябва да спазват са: писмено уведомяване на съответната Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” преди започване на жътвата в площи над 100 декара; организация или определяне на лице за провеждането на инструктажи за пожаробезопасна работа на лицата, изпълняващи задълженията като физическа охрана и наблюдение на посевите, и участниците в жътвената кампания, за което се изготвя и подписва протокол; осигуряване с пожаротехнически средства земеделската техника и площадките за зареждане с леснозапалими течности и горими течности и други.

Водачите на земеделска техника пък са длъжни да: спазват установените правила и норми за пожарна безопасност и могат да работят с наличните пожаротехнически средства; извършват ежедневни технически прегледи за цялостното състояние на техниката и започват работа само след като установят нейната техническа изправност; извършват ремонти и технически обслужвания на техниката на пожарообезопасени места извън посевите и стърнищата и други. От Областна дирекция “Земеделие”-Перник отбелязват, че се допуска при авария или техническа неизправност, непозволяващи преместване на земеделската техника, ремонтните дейности да се извършват на място, след като предварително е извършено изораване на ивица с минимална широчина 6 метра около авариралата земеделска машина.

Виж също...

Loading...