Защитена зона “Мещица”, която се намира на териториите на общините Брезник и Перник, вече има план за управление

Земеделски стопани от област Перник и експерти в различни области взеха участие в семинар, който е по комуникационната стратегия на Програма за развитие на селските райони. На събитието бяха представени мерки, които са свързани с прилагането на Програмата за развитие на селските райони и новостите, които са засегнати в тях, предаде репортер на Zapadno.com.

Присъстващите на семинара научиха за промяната на обхвата на райони с природни ограничения различни от планинските или така наречените други необлагодетелстваните райони. “За земеделските стопани са по-известни като НР 2. Така или иначе от началото на тази година този обхват трябваше да бъде променен. Критериите са в Приложение 3 на регламента за селските райони и всички държави-членки трябваше да предефинират необлагодетелстваните райони. В България има предварителен списък, който не е окончателен и не е приет от Министерство на земеделието, храните и горите. Но земеделските стопани, които попадат в тези райони трябва да знаят и да бъдат информирани, че предстои промяна. Дали ще остане землището в другите необлагодетелствани райони или не – зависи от този списък. И съответно подпомагането на земеделските стопани ще зависи от това.”, поясни експертът и лектор Вяра Стефанова.

На семинара беше разяснена и мярката по Натура 2000, която има основна цел да компенсира земеделските стопани за ограниченията, които се налагат върху тяхната земеделска дейност, свързани с опазването на околната среда и биоразнообразието. “Към момента мярката се налага за защитените зони, обявени за защитени зони и за опазване на дивите птици. В България има такива 119 зони, за които има заповеди за обявяването им. В тях има съответните забрани за земеделска дейност и съответно земеделските стопани се компенсират за тези забрани, ако кандидатстват. Тук важното е да се знае, че ако земите на земеделския стопанин попадат в обхвата на Натура 2000, той така или иначе е длъжен да спазва забраната. Ако реши, че иска да кандидатства по мярка Натура 2000, за тези забрани ще му бъдат предоставени съответните компенсации. И другото, което трябва да се знае и трябва да се каже, е че земеделският стопанин може да кандидатства със земи, които не са избираеми за подпомагане, тоест не са в допустимият слой за подпомагане чрез директните плащания.”, разясни още експертът Вяра Стефанова.

Вече има план за управление в защитена зона “Мещица”, която се намира на територията на общините Брезник и Трън. “Всъщност земеделският стопанин трябва да спазва и забраните, които произтичат от ограниченията върху земеделската му дейност, които са включени в този план за управление.”, каза още експертът Вяра Стефанова. Експертът добави още, че новото по мярката за Натура 2000 е, че земеделските стопани с обработваеми земи са с намалени средства от кампания 2018. Намалението е с 2 евро на хектар и е поради влизането в сила ограничение за използване на препарати за растителна защита. “Това се счита за базово ограничение, важи за всички земеделски стопани. Така че това е хубаво да го знаят, когато се чудят защо са получили по-малко при изплатените.”, отбеляза още Вяра Стефанова.

В програмата на семинара бяха включени и темите за биологичното земеделие, иновации в почвените обработки и задържане на водата в почвата, възлагане на обществени поръчки, намаляване на административната тежест за (потенциалните) бенефициенти и на нивото на грешки при кандидатстване и изпълнение на проектите по Програма за развитие на селските райони.

Инженер-агрономът Николай Тихов също беше сред лекторите на семинара. Пред присъстващите той представи най-новите методи за работа, свързани с нулево или минимална обработка на почвата. Експертът определи състоянието на биоземеделието в България като добро. “Бележи ръст развитието на отделни отрасли като овощарството, като животновъдството в някои сектори се наблюдава, преработката също така. Така че подпомагането на мярката се оказва, че е успешно. Освен това и самите фактори говорят за това, тъй като през 2016 година общият брой на регистрираните земеделски производители беше около 7 200. Разбира се след като мярката намаля като финансов ресурс, общият брой към момента е по-малък, но така или иначе бележи ръст в развитието си.”, поясни експертът Николай Тихов пред репортер на Zapadno.com.

Виж също...

Loading...