План бори негативните демографски процеси с мерки за осигуряване на заетост и намаляване на бедността сред младите хора

Правителството одобри план за 2019 година за изпълнението на актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 година). Сред приоритетите в документа са забавянето на негативните демографски процеси и намаляването на броя на населението, преодоляването на негативните последици от неговото застаряване, както и ограничаването на диспропорциите в териториалното му разпределение, съобщиха от правителствената информационна служба.

В плана са предвидени мерки и дейности за подобряване на репродуктивното здраве на населението, осигуряване на заетост и намаляване на бедността сред младите хора и за осигуряване на равен достъп до качествено предучилищно и училищно образование. Всички мерки са насочени към благоприятно повлияване върху основните демографски показатели – раждаемост, смъртност и миграции, развитието на качеството на човешките ресурси и адаптиране на секторните политики към демографските промени.

Планът систематизира набелязаните комплексни и секторни мерки, които оказват въздействие върху демографското развитие в краткосрочен и средносрочен план. Мерките ще бъдат финансирани от бюджетите на компетентните ведомства според Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 година, оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, други оперативни програми, както и по европейски и международни проекти.

Виж също...

Loading...