merry christmas

Zapadno.com пожелава на своите читатели щастливи и топли празници!

Подготвят нов закон за виното и спиртните напитки, чрез който се очаква повишаване на конкурентоспособността на производителите

Проектът на Закон за виното и спиртните напитки отменя действащия досега Закон и цели да регулира по нов начин обществените отношения, свързани с условията и реда за производството, получаването, преработката, етикетирането, търговията и контрола на гроздето, предназначено за производство на вино, вината, продуктите, получени от грозде и вино, плодовите вина, оцета, етиловия алкохол и дестилатите от земеделски произход, и на спиртните напитки, както и управлението и контрола на лозаро-винарския потенциал, съобщиха от пресцентъра на Министерство на икономиката.

В законопроекта е предвидено министърът на земеделието, храните и горите да осъществява държавната политика в лозаро-винарския сектор и по отношение на производството на плодови вина и оцет. Министърът на икономиката осъществява държавната политика по отношение на производството на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки.

В текста на новия закон правилата за производство, техническите определения, означаването, представянето и етикетирането на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки са изцяло хармонизирани с изискванията, установени в релевантното европейско законодателство. Конкретизирани са контролните органи при производството и търговията на дребно със спиртни напитки. Включени са текстове, регулиращи вноса и износа на спиртни напитки в трети страни, което в още по-голяма степен ще защити българските и чуждестранните потребители. Детайлизирани са административнонаказателните разпоредби.

С прилагането на закона се очаква повишаване на конкурентоспособността на производителите, функциониране на система за ограничаване на нарастването на броя на новите лозови насаждения, която предпазва производителите от неравнопоставеност и прекомерна административна тежест, постигане на по-висока степен на контрол и защита на потребителите.

Виж също...

Loading...