Пункт за изкупуване на билки в град Брезник получи предписания за представяне на документи и поставяне на обозначителна табела

През месец юли от Регионална инспекция по опазване на околна среда и води-Перник са извършили 117 проверки на 101 обекта, като 57 проверки са планови и 60 извънредни. За отстраняване на установени несъответствия са дадени 97 броя предписания. За констатирани административни нарушения са съставени 2 акта за установяване на административни нарушения, съобщиха от Регионална инспекция по опазване на околна среда и води-Перник.

През изминалия месец от директорът на Регионална инспекция по опазване на околна среда и води-Перник е издал две наказателни постановления за налагане на имуществени санкции, които са в размер на общо 57 000 лева. Извършени са общо 21 съвместни проверки с органите на МВР, от тях 7 броя са били в област Кюстендил и 14 броя в област Перник. През месец юли в Инспекцията са постъпили 31 сигнали и 2 жалби. Сигналите са както за нерегламентирани сметища, така и за замърсяване на води и въздух. При проверките е установено, че по-голямата част от тях са основателни. Осъществени са две проверки във връзка намерени ранени птици от вида Бял щъркел, като птиците са изпратени за лечение във ветеринарна клиника. Два от сигналите и проверките са във връзка намерени екземпляри от вида шипоопашата костенурка, които са пуснати на свобода в подходящ район. През юли са осъществени и седем планови комплексни проверки и две проверки на обекти с издадено комплексно разрешително, става ясно от месечния отчет, който е сред най-изчерпателните и достъпни от всички държавни институции в страната.

При съвместна проверка е бил проверен брезнишкият склад за строителни материали на едноличен търговец Константин Методиев. Извършена е съвместна проверка по компонент въздух и фактор химикали. Констатира се, че предлаганите продукти в хипермаркета, отговарят на изискванията на член 5 от Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти. Дадено е предписание с постоянен срок да се спазват изискванията на Наредбата.

От извършените през месец юли планови проверки, две са били на територията на град Брезник. Проверени са два пункта за билки – на физическото лице Янка Хранова и на фирма “Тимекс” ЕООД. Дадени са предписания за представяне документи за отчетност и поставяне на обозначителна табела на фирма “Тимекс”.

Експерти на Регионална инспекция по опазване на околна среда и води-Перник са извършили проверка и на общинското дружество “Водоснабдяване”-Брезник, където е проверена пречиствателната станция за питейни води. При извършената проверка е дадено предписание за изготвяне на информацията по Приложение № 2 от заповед № РД-288 от 2019 година на министъра на околната среда и водите, доказваща изпълнение на член 36 от Регламент ЕО 1907/2006 /REACH. Срокът за изпълнението и не е изтекъл.

Виж също...

Loading...