Община Трън ще извършва оглед в района на село Ломница, където неправомерно са поставени фургони

С писмено нареждане на кмета на Община Трън е разпоредено извършване на оглед в землището на трънското село Ломница, съобщават от отдел “Устройство на територията и общинска собственост” към общинската администрация.

Писменото нареждане е адресирано към столичанка и е във връзка с неправомерно поставени фургони в имот. Разпоредено е огледът да се извърши на 18 септември от 14:00 часа. При неизпълнение на нареждането ще бъдат приложени разпоредбите на член 232, алинея 5, точки 1 и 3 от Закона за устройство на територията, поясняват от общинската администрация.

Според споменатите подзаконови нормативни актове, наказание с глоба от 1 000 до 5 000 лева, ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание, лице, което не изпълни писмено нареждане на контролен орган, издадено в рамките на неговата компетентност или на лицето, упражняващо строителен надзор, да спре, да премахне, да възстанови или да поправи строежи или части от строежи, както и не осигури достъп, не представи необходимите документи, данни, легитимация и писмени справки на контролните органи.

Виж също...

Loading...