Община Брезник получава 23 698 лева за дейности по национална програма за оптимизиране на вътрешната структура на персонала

Община Брезник ще получи близо 24 000 лева допълнителен трансфер по бюджета си за дейности по национална програма, научи Zapadno.com.

В края на месец август тази година правителството одобри допълнителни трансфери по бюджетите на Общини за 2019 година. Средствата са за финансово осигуряване на дейности по национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, която е одобрена с решение на Министерския съвет за одобряване на национални програми за развитие на образованието.

Допълнителният трансфер, който Община Брезник ще получи е в размер на 23 698 лева. Средствата се осигурят за сметка на намаление на утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“ от бюджетна програма „Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование“ по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 година.

Целите на национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ са повишаване ефективността на публичните разходи за образование чрез оптимизиране на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование, както и повишаване на привлекателността на учителската професия. Програмата обхваща всички държавни и общински детски градини и училища, центрове за подкрепа на личностното развитие, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и други.

Виж също...

Loading...