Стартира пробно преброяване на земеделските стопанства, което ще може да се прави и онлайн от земеделците

През есента на 2020 година в България ще се проведе преброяване на земеделските стопанства, съгласно изискванията на Европейския съюз, съобщиха от Министерство на земеделието, храните и горите.

Предстоящото преброяване на земеделските стопанства ще бъде от 1 септември до 18 декември 2020 година. Основната цел на преброяването е да бъде осигурена интегрирана статистика за структурата на земеделските стопанства през 2020 година в България, както и за производствените методи, за мерките за развитие на селските райони и за агроекологичните показатели. В Закона са посочени и целите да се осигури хармонизирана, сравнима и съгласувана статистика при ползване на стандартни класификации и общи определения на изследваните променливи за всички държави членки на Европейския съюз, както и други. Съгласно Закона за преброяване на земеделските стопанства пробното преброяване трябва да се проведе в периода от 1 септември до 11 октомври 2019 година. От 1 септември до 10 септември 2019 година данните ще се въвеждат онлайн самостоятелно от земеделските стопани, а от 11 септември до 11 октомври 2019 година за останалите стопанства ще се събират чрез интервю, проведено от анкетьори.

С провеждане на пробното преброяване точно 1 година преди същинското преброяване ще бъдат проверени в реални условия организацията, инструментариумът на преброяването и онлайн въвеждането на индивидуалните данни, като направените анализи и изводи ще бъдат взети под внимание при преброяването през 2020 година. Целта на пробното преброяване е да се тества самата организация по време на преброяването – районирането на преброителни участъци ще се тества при анкетирането в големите населени места, а актуалността и пълнотата на списъците ще се тества при изчерпателното анкетиране на по-малки населени места. Друга важна цел е да се тества разработеният инструментариум – статистически въпросник, инструкции и разработеният софтуер. Ще се тества формулировката и последователността на включените въпроси, яснотата на дефинициите. Ще се тества възможността за използване на административни данни за статистически цели и ще се оцени тяхното качество и съпоставимост.

Изключително важна ще бъде предварителната информация за броя на стопаните, които ще използват възможността да попълнят самостоятелно онлайн данните за своята селскостопанска дейност в разработен за целта софтуер, като част от информационната система за агростатистика. Резултатите от пробното преброяване трябва да дадат отговор за средното време за събиране и въвеждане на информацията, за склонността на стопаните да предоставят данни и за променливите с най-голяма трудност и липса на отговор. Населените места, в които ще се проведе пробното преброяване са съгласувани с органите на местното самоуправление на територията на всяка област. Те ще бъдат определени със заповед на министъра на земеделието, храните и горите. Посочени са различни по размер населени места, в които се очаква да бъдат анкетирани около 2 500 различни по тип и размер земеделски стопанства.

Виж също...

Loading...