Заявления за отпускане на еднократна целева помощ за първокласници се подават до 15 октомври, като изплащането се извършва на два пъти

В дирекциите „Социално подпомагане“ в страната продължава приемът на заявления-декларации за отпускане на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас за учебната 2019/2020 година. Помощта е в размер на 250 лева, а заявленията се приемат след записване на детето в първи клас, но не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година, съобщиха от пресцентъра на Агенция за социално подпомагане.

Последните данни от Агенцията за социално подпомагане сочат, че към 27 септември 2019 година са подадени 30 230 заявления-декларации, а издадените заповеди за отпускане на помощта са 25 912 и се отнасят за 26 492 деца. Няма издадени заповеди за отпускане на помощта в натура, а заповедите за отказ са 1 362. Помощта за първокласници се отпуска по реда на Закона за семейните помощи за деца, като право да я получат имат семейства, чиито деца са записани за пръв път в първи клас на държавни или общински училища. Друго задължително условие е средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца да е по-нисък или равен на 450 лева. Помощта се отпуска без условия за доход за деца с трайни увреждания, сираци и деца, настанени в приемни семейства и в семейства на роднини и близки по реда на Закона за закрила на детето. Заявлението за отпускане на помощта се подава в съответната дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на заявителя. Към него се прилага удостоверение за брутните доходи на семейството за предходните 12 месеца преди подава на заявлението, както и удостоверение от съответното учебно заведение, че детето е записано в първи клас на държавно или общинско училище.

От тази година изплащането на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас се извършва на два пъти: петдесет на сто от размера на помощта се изплаща или предоставя след влизане в сила на заповедта за отпускането и; петдесет на сто от размера на помощта се изплаща или предоставя в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да учи. Помощта ще се възстановява от родителите, ако детето/ученикът не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние или в рамките на един месец от учебната година има допуснати отсъствия от 5 учебни часа, за които няма уважителни причини. През миналата учебна 2018/2019 година еднократна целева помощ получиха семействата на 35 550 първокласника.

Виж също...

Loading...