Формулираха три насоки за оптимизацията на съда в Брезник и още 71 съдилища в страната, която пък ще е подложена на широка дискусия

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, проведе в състоялото се на 1 октомври заседание, повторен задълбочен дебат по насоките за оптимизация на съдебната карта на съдилищата. В резултат на обсъжданията членовете на Колегията се съгласиха реформата на съдебната карта да продължи в следните насоки: да се използва механизмът за определяне на така наречените териториални отделения на Районните съдилища във всички възможни варианти; чрез структурна реформа на районните, окръжните и апелативните съдилища; чрез разработване на модел със и при изключване на заповедните производства от компетентността на съдилищата. Изготвените предложения и придружаващите ги анализи трябва да послужат на Съдийската колегия в бъдеще при вземане на решение за модел за промяна на съдебната карта, съобщиха от пресцентъра на Висшия съдебен съвет.

Необходимостта от формулиране на насоки от Съдийската колегия, е свързано с работата по два проекта, по които е бенефициент Висшият съдебен съвет. Първият „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“ (ЕИСС), се изпълнява проект с финансиране по Оперативна програма „Добро управление“. Втория – „Заповедното производство“, се реализира по Договор SRSS/SC2019/012, Особена позиция 1 към Службата за подкрепа на структурните реформи на Европейската комисия.

В дебата на 1 октомври, членовете на Съдийската колегия споделиха своите разбирания за „нова съдебна карта“ и отношението си към възможните подходи като „реорганизация“, „оптимизиране“, „обединяване“, „окрупняване“. Пред Съдийската колегия никога не е стоял въпросът за продължаване на започнатата от предходните състави на Висшия съдебен съвет съдебна реформа.

С решение по протокол № 40 от 15 юли 2015 година предходният състав на Висшия съдебен съвет е приел „Анализ за значението на районните съдилища в структурата на съдебната система. С него са приети и като основни цели на промяната на съдебната карта повишаване на качеството на правораздаване при запазване на достъпа до правосъдие. Приети са и критерии/принципи, които да се прилагат при реформата на съдебната карта на районните съдилища, а именно: „промяната на съдебната карта на районните съдилища трябва да бъде насочена към умерена концентрация на съдебните райони, като се има предвид разделението на населението по географски райони и с оглед социално-икономическите фактори, които определят натовареността на отделните районни съдилища“. Както и, че промяната на седалищата на съдилищата не трябва да бъде самоцелна и да изхожда от съображения за бюджетни икономии. Реформата на съдебната карта на районните съдилища трябва да се ръководи от следните основни начала: повишаване на качеството на правосъдието при запазване и подобряване на достъпа до правосъдие на гражданите във всички негови аспекти. Целта на концентрациите е повишаване на качеството без засягане на достъпа. Направено е сравнение с други държави: посочено е, че достъпът до правосъдие не е само в географско измерение и, че европейските държави, правили реформи вече не считат разстоянията за проблем при наличието на технологии и лесна мобилност. Прието е също, че регулирането на натовареност на органите на съдебната власт не е основа цел на предстоящото преструктуриране на съдебната карта, а едно от условията за постигане на по-високо качество на правосъдната дейност.

Изведени са следните критерии, по които да се води Висшият съдебен съвет при реформа на съдебната карта:

  • определяне на минимална численост на съдиите;
  • натовареност на районните съдилища;
  • разпределение на населението;
  • географски разстояния и достъпност на обществения транспорт;
  • индекс за социално-икономическо развитие;
  • съществуване на дигитална достъпност и интернет достъп на гражданите;
  • други фактори за нуждата от запазване на районните съдилища в определено населено място.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет се обедини около предложените базови критерии, приети от предходния състав на ВСС като необходими при преценката за реорганизация или оптимизация на съдилищата. Координаторите на първия проект поеха ангажимент да запознават членовете на Колегията с изготвените в хода на работата анализи въз основа на приетите базови критерии и допълнителните такива, които ще представи изпълнителят на проектните дейности. В понеделник (7 октомври), ще стартира дейността на работна група, сформирана от магистрати и изпълнителя по проекта, за разработване на модели за оптимизация на съдебната карта. Затова изключително значение има формулираните насоки от Съдийската колегия, по които да се работи по проекта. След изработване на моделите за оптимизация на съдебната карта, те ще бъдат подложени на широка дискусия.

На проведената на 24 септември работна среща на Съдийската колегия бяха представени два примерни подхода за оптимизиране на съдебната карта. Единият примерен подход е за обединяване на съдилищата. В този примерен случай Районният съд в Брезник и този в Радомир преминават към Районен съд-Перник. Реформата за вливане е насочена и към още 29 слабо натоварени съдилища в страната. За други 22 Районни съдилища пък се предлага да бъдат слети в един съд. Предложението за примерно обединяване може да видите като натиснете тук.

Другият примерен подход е свързан с вътрешно оптимизиране. Предложението е за оптимизация на щатовете в Районните съдилища с двама съдии, като най-малка структура. Реформа в тази насока е съпътствана със съкращаване на съдебни служители, изплащане на обезщетения и социално напрежение, пък гласи текст от другото предложение, което може да видите като натиснете тук.

Виж също...

Loading...